DİN Archive

Sabah Namazının Önemi

💕SABAH NAMAZI💕 Bir süre önce evlenen genç kadın, her sabah eşini sabah namazına uyandırır, eşi de camiye cemaate giderdi. Bir gün eşi tarafından uyandırıldığı halde biraz geç kalan adam, camiye ancak ikinci safa yetişir. Namaz’dan sonra imam yanına gelerek; – Falan kadının kocası mısın? der. Adam; – Evet ama eşimin ismini nerden biliyorsun ? diye

İslam Dininde Prezervatif ve Doğum Kontrol Hapı Kullanmak Günahmıdır

İSLAM DİNİNDE DOĞUMUN KONTROL ALTINA ALINMASI GÜNAH MI Doğumun kontrol altına alınması, nüfusun çoğalması­nın sınırlandırılması, istenmeyen gebeliğin önlenmesi amacıyla uygulanan ve siyasî, İktisadî, demografik, tıbbî, ahlâkî, sosyal ve dinî yönleri bulunan bir kavram. Aile plânlaması, nüfus plânlaması gibi yaygın adlandırmalar­la yapılan doğum kontrolü, eski çağlardan beri uygulan­masına rağmen, esas olarak ondokuzuncu yüzyılda Ba­tı Avrupa’da doktrin

Ehlibeyt Nedir? Peygamber Efendimizin Ehlibeyti Kimlerdir?

Ehlibeyt Nedir?, Ehlibety Ne Demek? ve Peygamberimizin Ehlibeyti Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu EHLİBEYT NEDİR? Ehl-i beyt terimi Kur’ân-ı Kerîm’de Ahzâb sûresindeki şu âyette açıklanmıştır: “Ey Peygamber hanımları, evleri­nizde oturun; eski câhiliyedeki gibi açılıp saçılmayın; na­mazı kılın, zekâtı verin;Allah’a ve Peygamber’e itâat edin. Ey Peygamberin ev halkı, Allah sizden kusuru giderip si­zi tertemiz yapmak ister”

Elçi Kısaca Nedir

Elçi Nedir, Elçi Ne Demek ve Elçi Kelimesinin Anlamı Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu ELÇİ NEDİR? Bir devleti başka bir devlette temsil eden kimse, sefir, bir kişiye veya bir topluluğa haber ulaştıran kişi, pey­gamber, peygamberlere gelen vahiy meleği. Kelimenin ilk şekli Türkçe’de “ilçi” olup zamanla bugünkü şeklini al­mıştır. “Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş’ bir elçiyim

Elem Kısaca Nedir

Elem Nedir, Elem Ne Demek ve Elem Kelimesinin Anlamı Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu ELEM NEDİR? Acı, ıstırap, sıkıntı, üzüntü ve keder gibi anlamlara ge­len bu kelime; insanın fiziki veya psikolojik yapısında, bazen de bunların her ikisinde birden tezahür eden hissi bir hali ifade eder. Aynı kökten türetilen ‘elîm” kelimesi Kuran-ı Kerim’de yetmiş iki yerde

Emel Ne Demek Emel İsmin Anlamı

Emel Nedir, Emel Ne Demek Emel İsminin Anlamı Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu EMEL NE DEMEK İstemek, ummak anlamına gelen bu kelime, insanın uzak bir amacın peşine düşmesini ve o uğurda çabala­masını ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de iki ayelte geçmek­tedir. El-Hicr süresi, 15/3’te “ahireti unutturan boş dün­yevi arzu ve tutkular ve bunların insanı oyalayışı” anla­mında; el-Kehf

İslamcılık Kısaca Nedir?

İslamcılık, İslamcılık Savunucuları Kimlerdir?, İslamcılık Nedir ve İslamcılık Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu. İslamcılık Nedir? Panislamizm olarak da adlandırılan İslamcılık düşüncesine göre toplumun temel direği dindir. Hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanlar halifenin etrafında birleşerek Batı emperyalizmine karşı koymalıdırlar. İslamcılık düşüncesi II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti’nin resmî politikası hâline geldi. İslam birliği düşüncesi de devletin dağılmasını önleyemedi. Balkan Savaşlarında Arnavutların, I.

Amel Kısaca Nedir?

Sözlükte “iş, çaba, fiil, çalışma” gibi mânalara gelen amel (bk. Lisânüi-‘Arab, ‘‘‘amer md.l, “canlı varlığın gayeli ola­rak yaptığı iş” diye de tarif edilmiştir. Buna göre amel fiil kelimesinden da­ha özel bir mâna ifade eder. Çünkü fiil, bilgisiz ve gayesiz olarak yapılan işleri de kapsamaktadır (bk. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “‘amel”, “fi’l” md.leri). Ayrıca dinî literatürde amel