Engellilik Kavramı ve Toplumsal Duyarlılığın Önemi

Engellilik Kavramı ve Toplumsal Duyarlılığın Önemi

Engellilik Kavramı ve Toplumsal Duyarlılığın Önemi
Fiziksel ve zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketlerin, duyuların ya da işlevlerin kısıtlanması engellilik veya sakatlık olarak
adlandırılır. Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Bildirgesi’nde “Kişisel ,ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar”, engelli olarak tanımlanmaktadır. Engelliliğin evrensel bir tanımının bulunması, bu konudaki yasaların ve hizmetlerin kapsamını belirler, uygulamadaki sorunların ortadan kalkmasını sağlar.

8 Kasım 2014 Saat : 10:40
admin
devamını oku

Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi

Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi

Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi
• Kurulduğu yer bugünkü Afganistan’dır. Yöneten Türk yönetilenler ise; Türk, Afgan, Arap,Farslılar, Hintliler…Farklı etnik yapıların bir arada olduğu bu toplumda ortak değer İslam’dır. Böylece Gazne devletinde İslam kültürü daha baskın olmuştur.

7 Kasım 2014 Saat : 6:14
admin
devamını oku

Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi

Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi

Karahanlılar Hakkında Kısa Bilgi

KARAHANLILAR:

• İlk Türk-İslam devleti Karahanlılar’dır.
• Kurulduğu yer Orta Asya’dır. Yöneten ve yönetilenler Türk’tür.
• Karluk – Yağma – Çiğil Boyları’nın birleşmesi ile kuruldu.
• 932′ de Saltuk Buğra Han döneminde devlet İslamiyet’i kabul etmiştir.

7 Kasım 2014 Saat : 1:17
admin
devamını oku

İlk Türk İslam Devletleri

 İlk Türk İslam Devletleri

İlk Türk İslam Devletleri

1. ) KARAHANLILAR:

• İlk Türk-İslam devleti Karahanlılar’dır.
• Kurulduğu yer Orta Asya’dır. Yöneten ve yönetilenler Türk’tür.
• Karluk – Yağma – Çiğil Boyları’nın birleşmesi ile kuruldu.
• 932′ de Saltuk Buğra Han döneminde devlet İslamiyet’i kabul etmiştir.

7 Kasım 2014 Saat : 12:56
admin
devamını oku

Talas Savaşı Hakkında Bilgi

 Talas Savaşı Hakkında Bilgi

Talas Savaşı Hakkında Bilgi

751 Talas Savaşı:
Arap ve Türk X Çin
Kutluk devletinin yıkılmasından sonra Orta Asya’da siyasi boşluğu fırsat bilen Çin saldırıya geçti.Ama Arap-Türk ittifakı karşısında yenildi.Savaş hem Türk hem de İslam tarihi açısında dönüm noktası oldu.Savaşın sonuçları:
a) Orta Asya Çin tehdidinden kurtuldu,

7 Kasım 2014 Saat : 12:45
admin
devamını oku

İslam Öncesi Türk Devletleri Hakkında Bilgi

 İslam Öncesi Türk Devletleri Hakkında Bilgi

İslam Öncesi Türk Devletleri Hakkında Bilgi
Asya Hun Devleti:
Bilinen ilk Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır.Teoman döneminde Çin Türk akınlarını durdurmak için Çin seddini tamamladı. En ünlü hükümdarı ilk düzenli orduyu kuran Metehan’dır. Metehan, Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında topladı,böylece millet bilinci ilk kez ortaya çıktı.Çin’ i vergiye bağlayarak ,İpek Yoluna hakim oldu.

7 Kasım 2014 Saat : 12:43
admin
devamını oku

İslam Öncesi Türklerde Bilim ve Sanat

 İslam Öncesi Türklerde Bilim ve Sanat

İslam Öncesi Türklerde Bilim ve Sanat

Bilim: 12 Hayvanlı Türk Takvimi bulunmuştur. Bu takvim güneş esaslı bir takvimdir.
21 Mart başlangıç olarak kabul edilmektedir. Her yıl ise bir hayvan ismi ile anılır ve 12
yılda bir devir eder.
Uygurlar, hareketli matbaayı buldular.
!! Tayanç-Keneşçi: Bilim adamlarıdır.

7 Kasım 2014 Saat : 12:08
admin
devamını oku

İslam Öncesi Türklerde Ordu Sistemi

 İslam Öncesi Türklerde Ordu Sistemi

İslam Öncesi Türklerde Ordu Sistemi

• Göçebe yaşamdan dolayı her birey savaşçı yetişir. Ordu millet kavramı vardır.
• İlk düzenli ordu, Asya Hun Devleti lideri Metehan tarafından kurulmuştur(M.Ö.209).
• Metehan tarafından kurulan bu ordu, onlu ordu sisteminden oluşur, en küçük birim 10, en büyük birim ise 10.000 kişidir.
• Metehan devlet oluşumundaki sistemi, sayısal değere dönüştürmüştür.

7 Kasım 2014 Saat : 12:06
admin
devamını oku

İslam Öncesi Türklerde Yazı Dil ve Edebiyat

 İslam Öncesi Türklerde Yazı Dil ve Edebiyat

İslam Öncesi Türklerde Yazı Dil ve Edebiyat

Dil: Türkçe
Edebiyat: Göçebe yaşamdan dolayı sözlü edebiyat ürünleri gelişme göstermiştir.
• Sav: Atasözleri
• Sagu: Ağıtlar
• Koşuk: Coşkulu dönemlerde kopuz (türk çalgısı) eşliğinde söylenen şiirlerdir.
• Destanlar: Türk hayatını anlatan uzun, manzum ve abartılı hikâyelerdir.

7 Kasım 2014 Saat : 12:03
admin
devamını oku

İslam Öncesi Türklerde Din ve İnanış

 İslam Öncesi Türklerde Din ve İnanış

İslam Öncesi Türklerde Din ve İnanış

İslam öncesi Türk tarihinde milli din Gök tanrı (Göktengri) dini idi. Gök tanrı dini tek tanrılı dindir, ama ilahi din değildir.
Din adamlarına; Şaman, Kaman, Kam, Baksı. denir. Din adamları kesinlikle imtiyazlı değillerdir(sosyal sınıf farkı yok)

6 Kasım 2014 Saat : 11:59
admin
devamını oku

İslam öncesi Türklerde Hukuk Anlayışı

 İslam öncesi Türklerde Hukuk Anlayışı

İslam öncesi Türklerde Hukuk Anlayışı

Göçebe yaşamdan dolayı sözlü hukuk(töre) gelişmiştir. Törenin kaynağı gelenek, görenek örf ve adetleridir.
Baş yargıç Kaan’dır; ”Kaan son sözü söyler”. Kaan töreye uymak zorundadır. Buradan da anlaşır ki hukuk üstünlüğü vardır.
Sosyal hayattaki davalarla yorgucu-yargucular (hakim) sorumludur.

6 Kasım 2014 Saat : 11:55
admin
devamını oku

İkili Devlet Teşkilatı

 İkili Devlet Teşkilatı

İkili Devlet Teşkilatı

• Türk devletleri yönetimi kolaylaştırmak için ülke yönetimini ikiye ayırırlar. Bu sistemin ortaya çıkışında kut anlayışı etkilidir. İkili devlet anlayışının olumlu yönü; devlet hızlı gelişir. Olumsuz yönü ise; devlet parçalanıp yıkılabilir.

6 Kasım 2014 Saat : 11:53
admin
devamını oku

Türklerde Devlet Oluşumu

 Türklerde Devlet Oluşumu

Türklerde Devlet Oluşumu

Devletin Oluşumu:
Aile_Sülale _ Soy _^Millet
Oguş Urug Boy Budun ► Budun’un başında kağan bulunur.
Siyasi Birimi
Sosyal Birim
Boy: En küçük siyasi birimdir. Yöneticisi; boy beyidir ve boy beyi boyun en ileri gelenleri tarafından demokratik bir şekilde seçilir. Boylar bir araya gelse bile asla kaynaşmazlar.
Türk devletleri ” Boylar Federasyonu (eyalet) veya Konfederasyonu”şeklinde

6 Kasım 2014 Saat : 11:50
admin
devamını oku

İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TURK DÜNYASI

 İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TURK DÜNYASI

İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TURK DÜNYASI

Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır.
Orta Asya’nın Coğrafi Özellikleri:
• Yükseltisi fazla, deniz etkisi olmayan geniş arazilerdir.
• İklimi sert karasaldır. Bozkır (step)bitki örtüsü görülür. Bu yüzden “bozkır kültürü” görülmektedir. İklim ve bitki örtüsünden dolayı hayvancılıkla uğraştılar. Hayvan sürülerine otlak bulma ihtiyacından dolayı göçebe yaşam tarzını benimsediler.

6 Kasım 2014 Saat : 11:37
admin
devamını oku

Genel ve Özel Anlamlı Cümleler

 Genel ve Özel Anlamlı Cümleler

Genel ve Özel Anlamlı Cümleler 

Aralarındaki ortak özelliklere göre, daha çok varlığı kapsayan, aynı kavramları topluca düşündüren sözcüklere genel; anlamları sınırlı olan, kavramları teke tek düşündüren sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Buradan hareketle genel anlamlı sözcüklerin kullanıldığı cümleler, genel, özel anlamlı sözcüklerin kullanıldığı cümleler ise özel anlamlı yargı içerir.

6 Kasım 2014 Saat : 2:20
admin
devamını oku

Yargılarına Göre Cümleler Hakkında Bilgi

 Yargılarına Göre Cümleler Hakkında Bilgi

Yargılarına Göre Cümleler

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Yargılar : Anlam yönünden birbirine uyan, değişik sözcükler kullanılmasına rağmen aynı düşünceyi, aynı yargıyı aktaran cümlelere eş anlamlı cümleler denir. Eş anlamlı yargı bildiren cümleleri bulabilmek için, her cümleyi ayrı ayrı değerlendirmek ve “Bu cümle okuyucuya ne demek istiyor?” sorusuna cevap aramak gerekir.

6 Kasım 2014 Saat : 2:18
admin
devamını oku

Argo Nedir?

 Argo Nedir?

Argo Nedir?
Genel dilin sözcüklerine yan anlamlar kazandırarak genel dilden ayrılan, bir meslek ya da topluluk arasında kullanılan özel dile argo denir. Argo, tek sözcükten oluşabileceği gibi söz öbekleri ve deyimlerden de oluşabilir. Örnek :
D Okutmak (elden çıkarıp – satmak)

6 Kasım 2014 Saat : 1:53
admin
devamını oku

Ad Aktarması

 Ad Aktarması

Ad Aktarması
Bir sözcük ya da sözün, benzetme amacı güdülmeden, anlamca ilgili olduğu başka bir sözcük ya da söz yerine kullanılmasıdır. Bu mecaz türüne, “düz değişmece” de denir.

Örnek

D Beyaz Saray bu olaya sıcak bakmıyor. (Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı)
Soba yandı (İçindeki odun – kömür)

6 Kasım 2014 Saat : 1:52
admin
devamını oku

Deyim Aktarması şu yollarla yapılır

 Deyim Aktarması şu yollarla yapılır

Deyim Aktarması şu yollarla yapılır
1. Vücut parçaları ve organ adlarının doğaya aktarılmasıyla. Örnek : Baş (vücut parçası, organ adı temel anlam)
Yokuşun başı – Toplu iğnenin başı – İki baş soğan – Dağ başı – Başa güreşmek
2. İnsanla ilgili özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılması yoluyla. Örnek : Ağlamak (gözyaşı dökmek temel anlam)
Gökyüzündeki bulutlar, ağlıyordu bu ölüme.

6 Kasım 2014 Saat : 1:51
admin
devamını oku

Başka Anlama Geçiş (Anlam Kayması)

 Başka Anlama Geçiş (Anlam Kayması)

Başka Anlama Geçiş (Anlam Kayması)

Sözcüğün eskiden yansıttığı kavramdan bütünüyle farklı, yeni bir kavramı karşılar duruma gelmesine başka anlama geçiş denir. Örneğin :

“sakınmak” sözcüğü Eski Türkçe de “düşünmek, üzerinde durmak, yaslanmak, kederlenmek” anlamını içerirken sonraları “tehlikeden uzak durmak” anlamına geçmiştir.

6 Kasım 2014 Saat : 1:50
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sponsorlu Bağlantılar

Ödev Ödev