Matris Örgüt Yapısı

Matris Örgüt Yapısı,Matris Örgüt Yapısı Nedir,Matris Örgüt Yapısı Hakkında Kısa Bilgi,Matris Örgüt Yapısı Ne Demektir,Matris Örgüt Yapıları

Matris Örgüt Yapısı

Matris yapı 1970’li yıllarda yaygın kabul görmüş bir yapıdır. Matris yapının özelli­ği, hem ürün hem de fonksiyonel yapıların eşzamanlı yani bir arada uygulanması­dır. Matris yapı, benzer uzmanların beraber gruplandığı ve belirli bir ürün sorum­luluklarının bir arada kendi içerisinde gruplandığı fonksiyonel departmanların birleştirilmiş görünümüdür. Bu ürün grupları zor ayrıştırılacak üretim yeteneklerini içermediğinden ve çalışanlar fonksiyonel bölümlere yeniden dönebileceğinden veya üretim grubu oluşturabileceklerinden nispi olarak kolayca ilave edilebilir, de­ğiştirilebilir veya dağıtılabilir. Şekil 6.3’de matris yapı gösterilmiştir.

Matris yapı içerisinde oluşan bu ürün grupları, örgütün ihtiyaçlarına göre geçi­ci veya sürekli olabilir. Başlangıçta matris yapıyı çok popüler yapan bu esneklik­tir. Ancak daha sonra birçok örgüt matris yapıyı faydalı olmaktan çok maliyetli bul­maya başladılar.

Matris yapıda çalışanlar hem ürün yöneticisine hem de fonksiyonel bölüm yö­neticisine karşı sorumludur. Dolayısıyla bu yapıda ikili emir komuta vardır. Diğer örgüt yapı türlerinde genelde tek yönlü ilişki mevcut iken matris yapıda çift yönlü yani hem yatay hem de dikey ilişkiler vardır ve aynı derecede önemlidir. Matris ya­pı, iletişimin niceliğini arttırarak biçimsel iletişimin yalnızca mevcut dikey kanalla değil aynı zamanda da yatay kanallar yoluyla gerçekleşmesine imkân verir.

Ürün yöneticisi ve fonksiyonel bölüm yöneticisi belirlenen hedeflere ulaşma konusunda üst yöneticiye karşı sorumludur. Fonksiyonel bölüm yöneticisinin gö­revi yürütülen proje ile ilgili kendi uzmanlık alanına giren işlerin yapılmasını sağ­lamaktır. Ürün yöneticisinin görevi ise çeşitli fonksiyonel bölümlerden gelen çalı­şanları projenin zamanında ve istenilen kalitede tamamlanmasına yönelik hangi iş­lerin yapılacağının belirlenmesi ile koordine edilmesini sağlamaktır. Matris yapı içerisinde oluşan bu ürün grupları örgütün ihtiyaçlarına göre geçici veya sürekli olabilir.

Matris yapı; orta ve büyük ölçekli organizasyonlarda, belirsizliğin yüksek oldu­ğu değişken bir çevrede, rutin olmayan teknolojiye ihtiyaç duyulan ve karşılıklı dayaraşmanın zaruri olduğu durumlarda kullanılan bir yapıdır. Matris yapının güçlü yönleri olarak; esneklik, çalışanların zamanlarının tamamını projeye ayırabilmesi, proje yöneticisinin bir tek projeye ait işleri koordine etmesi ve ürün veya pazara yönelik teknik yeteneklerin bir araya getirilerek özelleştirilmesi sayılabilir. Bu ya­pının zayıflıkları ise; ikili otorite yapısının karmaşıklığa ve belirsizliğe sebebiyet vermesi, uzman çalışan grupları oluşturmanın maliyetli olması, çok iyi eğitilmiş ye­tenekli çalışanlara olan ihtiyacın fazlalığı olarak sıralanabilir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir