BİLGİ TEKNOLOJİSİ (BT ) NEDİR?

BT Nedir?, BT Ne Demek?, BT’nin Açılımı Nedir?, BT’nin Anlamı Nedir?, Bilgi Teknolojisi Nedir?, Bilgi Teknolojisi Ne İşe Yarar, BT Nedir Tanımı, Bilgi Teknolojileri Ne İş Yapar

BİLGİ TEKNOLOJİSİ (BT ) NEDİR?

Verinin işlenerek kullanılabilir, anlamlı ve yararlı bir biçime dönüştürülmesiyle bil­gi elde edilir. Bu süreç, bir sistem işleyişini gerektirmektedir ve bu sistem, çeşitli biçimlerde oluşturulabilir. Günümüzde veri, bilgisayar teknolojisine dayalı olarak işlenmekte ve elde edilen bilgi çıktısı; aynı teknolojiyle kontrol edilmekte, saklan­makta ve yeni uygulamalarda kullanılmaktadır. Temel İratlarıyla belirttiğimiz bu süreç, aslında çok ayrıntılı ve karmaşıktır.

Bilgiyi yaratmaya, değiştirmeye, saklamaya, kullanmaya, çoğaltmaya, paylaştır­maya, geliştirmeye, bütünleşik ve etkileşimli hâle getirmeye yönelik karmaşık ya­pının tümü; bilgisayar temelinde işlev gören bilgi teknolojilerini oluşturmaktadır.

Günümüzde yaşamımızı karmaşık, yoğun ve bütünleşik bir BT ortamında sür­dürmekteyiz. Bu durum, yaşantımızı birçok alanda ve noktada kolaylaştırırken bir yandan da bu sistemlere bağımlı hâle getirmiştir. Bu sistemlerde oluşabilecek bir aksama, kesinti veya bozulma; tüm yaşamımızı alt üst edecek noktaya gelmiştir, iletişim, ulaşım, sağlık, eğitim, endüstri, ticaret vb. neredeyse her şey ve doğal olarak tüm yaşamımız BT’lere bağlıdır/bağımlıdır. Bu bakımdan ilk olarak; BT sis­temlerinin işleyişinin sürekliliği sağlanmalı, ikinci olarak bu işleyiş; doğru, etkin ve verimli olarak sürdürülmelidir.

BT ortamında gerçekleştirilecek bir dış ya da iç denetim, öncelikle BT’yi anla­makla başlamalıdır. Çünkü işletme uygulamalarının birçoğu BT üzerinden yürütül­mektedir. BT’ye geçmeyen veya yapısı gereği BT dışında kalan faaliyetler ise bir şe­kilde BT’yi dikkate alarak veya ilişkilenerek yürütülmek durumundadır. BT kontrol­lerinin işletmede inşa edilmesi, yürütülmesi ve değerlemesi; ancak BT’nin anlaşıl­masıyla olanaklıdır.

BT kontrollerinin iki önemli öğesi, işletme kontrollerinin BT ortamında yapılan­dırılması ve BT’nin kontrolüdür.

Bu bakımdan ünitede öncelikle işletmelerde BT ortamı temel yapısıyla kısaca betimlenecek ve daha sonra BT ortamında denetim yaklaşımı incelenecektir.

Bt Teknolojisi Nedir

Bt Teknolojisi Nedir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev