YÖNETİŞİM

*İktidarın gücünün sınırlarına ve sivil toplum örgütlerinin rolüne ilşkin gelişen yeni bir anlayışın belirlediği talepleri yansıtan kavram yönetişimdir.

*Avrupa yönetişimi belgesi temel ilkeleri: açıklık katılım hesap verebilirlik etkinlik..

*Birleşmiş milletler kalkınma programı UNDP nin iyi yönetişime dair ilkeleri ve tanımlamaları bulunmaktadır.

*Yönetişimin aktörleri devlet, özel sektör ve sivil toplumdur. Yönetişim yönetimden daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Yönetişim kapsamında egemen bir otorite yoktur.

*Karşılıklı ilişki ve bağımlılık halindeki faaliyetlerin eşgüdümünü ve kendi kendini organize eden kişiler arası ağları örgütler arası eşgüdümü ve sistemler arası döngüyü içeren kavram Heterarşidir.

*Yönetişim kapsamında kamu ve özel sektör dışında kalan aktör üçüncü sektördür.

*Yönetişim uygulamalarında katılımcılığın temel anahtarı sosyal medyadır.

*Türkiye’de bilgi edinme hakkı 2001 de düzenlenmiştir. Bu hakka ilişkin yükümlülükleri denetleyen kurum bilgi edinme değerlendirme kurulu.

*Vatandaşların kamuya ilişkin dilek ve şikayetleri TBMM dilekçe komisyonuna başvurduklarında 40 gün içinde cevap verme zorunluluğu vardır.

*Kamu denetçiliği kurumu 2006 da kurulmuştur. Tbmm ye bağlıdır. Kamu görevlileri etik kurulu ise 2004 te kurulmuştur.

*Merkezden uzaklaşma, merkezi idarenin taşra ünitelerine daha çok yetki ve inisiyatif bırakmasına Ademimerkeziyetçilik denir. Hizmette halka yakınlık amaçlanır.

*Belediyeler kanunu değişikliği ile sivil toplumu yönetime katılmaya teşvik için kent konseyi kurulmuştur.

*Yönetişim kavramı ilk olarak hükümeti sivil toplumla uzlaştırmak amacıyla kurulmuştur.