Vatandaşlık Hak ve Hürriyetlerle İlgili Soru ve Cevaplar

Vatandaşlık Hak ve Hürriyetlerle İlgili Soru ve Cevaplar

Aşağıdaki kişilerden hangisinin davra­nışı, karşılaştığı bir sorunu hak ve sorumlulukları doğrultusunda çözdü­ğüne örnek olmaz?
A) Maddi durumu iyi olmayan Mert’in, istediği eğitimi alabilmek için yardım derneklerine başvurması
B) Aldığı bilgisayar bozuk çıkan Ayşe Hanım’ın, bozuk bilgisayar sattığını kabul etmeyen mağaza sahibini yetkili birimlere dilekçeyle şikâyet etmesi
C) Marketten yeni satın aldığı bir ürünün tüketim tarihinin geçmiş olduğunu fark eden Murat Bey’in, o ürünü çöpe at­ması
D) Ses sanatçısı Gülay’ın, çıkardığı albü­mün korsan satışını yapanları mahke­meye vermesi

Çözüm
Marketten yeni satın aldığı bir ürünün tüketim tarihinin geçmiş olduğunu fark eden Murat Bey’in, o ürünü çöpe atması kişilerin karşılaştığı bir sorunu hak ve sorumlulukları doğrultusunda çözdüğü­ne örnek olamaz. Çünkü satın aldığımız ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark ettiğimizde yenisiyle değiştirme hakkımız vardır. Yanıt, C’dir.
Ornek 7
Aşağıdakilerden hangisi hem bir hak hem de bir vatandaşlık görevidir?
A) Vergi vermek
B) Kanunlara uymak
C) Seçimlere katılmak
D) Askerlik yapmak
Çözüm
Seçimlere katılmak hem bir hak hem de bir vatandaştık görevidir. Seçme ve seçil­me, demokrasinin en önemli hak ve özgürlüklerindendir. Siyasi hak olarak seç­me; kişinin devlet yönetimine dolaylı ola­rak katılmasıdır. Kişiler ancak bir ülkenin vatandaşı olmakla bu hakka sahip olurlar. Seçimlere katılarak da vatandaşlık göre­vini yerine getirmiş olurlar. Yanıt C’dir.
Örnek 8
Dilekçe verme hakkı demokratik ülkeler­de devletin bireylere sağladığı hak arama yollarından biridir.
Buna göre, dilekçe hakkının sağladığı yararlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I. Kişilerle devlet arasındaki iletişimi ko­laylaştırır.
II. Bireyin karşılaştığı sorunlara daha ko­lay çözümler bulunmasını sağlar.
III. Vatandaşların daha iyi bir ortamda ya­şamasına katkı sağlar.
A) I ve II
C) II ve II
B) I ve III
D) I, II ve III
Çözüm
Dilekçe hakkının tanımına göre; bu hakkının sağladığı yararlarla ilgili olarak;
Kişilerle devlet arasındaki iletişimi kolay­laştırdığı, vatandaşın daha iyi bir ortamda yaşamasına katkı sağladığı, bireyin karşı­laştığı sorunlara daha kolay çözümler bu­lunmasını sağladığı söylenebilir. Yanıt D’dir,
Örnek 9
Tüketici Hakları Kanunu’na göre satın aldığımız bir ürünü gerekçe gösterme­den en geç kaç gün içinde iade edebil­iriz?
A) 3
B) 5
C) 7
D)15

Çözüm

Tüketici Hakları Kanunu’na göre satın aldığımız bir ürünü gerekçe göstermeden en geç 7 gün içinde iade edebiliriz. Yanıt C’dir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.