TÜRKİYE’DE MİLLİ GELİR GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK

*Ulusal gelir istatistikleri üretim, harcama ve gelir yöntemleri ile tespit edilir.

*Kayıt dışı ekonomi 3 temel başlıkta incelenir.

*Yabancıların yaptıkları üretimden yerleşik olanların yurt dışı faktör gelirleri çıkartılarak elde edilen net üretim faktörü göstergesine gayri safi milli hasıla denir.

*Ulusal gelirin cari değeri ile reel fiyatlarla değeri arasındaki farkı gösteren araç deflatördür.

*2011 tahminlerine göre GSYH Hcim endeksi en yüksek olan ülke Lüksemburg dur.

*Büyümenin temel belirleyicileri Sermaye birikimi Teknolojik gelişme ve istihdam artışıdır. Büyüme yatay seyrediyor ise durgunluk söz konusudur. 0 yada negatif büyümeye resesyon denir. Büyüme hızındaki ani düşüş ise Kriz dir.

*Ekonominin reel üretim düzeyinde gözlenen inş-çıkışlara konjonktür denir.

*Türkiye nin ilk sanayileşme dönemi 1930-1939 (ortalama büyüme %6)dur ilk alt yapılar demir yolu. Tarıma yönelik yapılan düzenleme 1925 aşar vergisinin kaldırılmasıdır. 1. Beş yıllık sanayi planı 1934 (büyüme %11.6) Türkiye de planlı kalkınma stratejisi 1963.. 2. 5 yıllık plan 1968-1972

*Türkiye de dışa açık ihracata yönelik ve özel sektöre dayanan sanayileşme 1980 de benimsendi.

*2011 yılı itibariyle Türkiye de hizmetler sektörünün GSYH payı %65 tir.

*1923-2011 periyodunda Türkiye ekonomisinin büyüme hızının en yüksek olduğu dönem 1946-1953..

*Kişisel gelir dağılımı belirlenirken hane halkı kullanılabilir gelirlerine göre küçükten büyüğe 5 gruba ayrılır. Geliri en düşük olan grup ise birinci gruptur %20.

*2006 dan itibaren TÜİK gelir dağılımı istatistiklerini üretmek için gelir ve yaşam koşulları araştırmasını kullanmaktadır. 2011 gini katsayısı:0.40 tır

*Milli gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliği gösteren grafiğe Lorenz eğrisi denir. Dikey ekseninde gelir vardır. Yatay ekseninde ise nüfus vardır. 45 derecelik doğruya da mutlak eşitlik doğrusu denir.

*Dünya bankası mutlak yoksulluk sınırı az gelişmiş ülkeler için kişi başına günde bir dolardır. Latin Amerika ve kayipler için kişi başına günde 2.15 dolardır. Gelişmekte olan ülkeler için ise günde 4 dolar. Gelişmiş ülkeler için 14.40 dolar.

*2009 yılında Türkiye de fertlerin %0,48 i açlık sınırında yer almaktadır. Yoksulluk sınırında bu oran %18,8 dir. Yoksulluk oranın en fazla olduğu sektör tarımdır. Aynı yıla göre 6 yaşından küçükler için yoksulluk riski %24,04 tür.