Tarihin Başlangıcı ve Çağlar

Çağ: Bir toplumda belirli yaşayış özelliklerinin süregeldiği zaman dilimi.
Tarihin Çağlara Ayrılmasının Sebebi: Tarihi olayları doğru ve çabuk inceleyebilmek.

Tarihin Çağlara Ayrılmasında Kullanılan Yöntem ve Esaslar.
1. Çağ tasnifi Ön Asya ve Akdeniz uygarlık bölgelerinde meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak yapılmıştır, dünyanın her yerinde aynı değildir.
2. Yazının icadından önceki zamana “Tarih öncesi”, yazının icadından sonraki döneme ise “Tarih Çağları” denir.
3. Tarih Öncesi Çağlar , insanların yaptığı araç gereçlerin gelişimi dikkate alınarak kendi içinde bölümlere ayrılır.
4. Tarih Çağları ise tüm Insanlığı etkileyen evrensel nitelikli olaylar dikkate alınarak tasnif edilmişti.
5. Çağlar tüm toplumlar tarafından aynı sıra ve aynı zaman diliminde yaşanmamış olabilir.

TARIH ÖNCESI ÇAÄžLARIN GENEL ÖZELLIKLERI
Prehistorik Dönem olarak da tanımlanan bu zaman dilimi insanın var oluşu ile başlar ve yazının bulunmasına kadar geçen zaman boyunca sürer. (MÖ. 600.000 – MÖ. 3500).

TAŞ DEVRI (MÖ. 50.000 – 5500)
1. Kaba Taş Devri (Eski Taş Devri): Insanın yaratılışı ile başlayan ve en uzun dönemidir.

Dönem hakkında bilgimiz çok az olup insanların avcılık ve toplayıcılık yaparak mağaralarda yaşadığı sanılmaktadır. Buzul çağının yaşandığı bu dönemde iklim soğuktu.

Türkiye’de Bulunan Bu Döneme ait Yerleşim Merkezleri
Antalya: Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaraları.
Adıyaman: Palanlı
Istanbul: Pendik ve Küçükçekmece Mağaraları

2. Yontma Taş Devri (Orta Taş Devri):
1. Insanlar mağaralarda avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamaya devam ettiler yani asalak bir yaşam sürdüler.
2. Bu devir içinde çakmak taşını işleyen insan Mikrolit adı verilen küçük aletleri yapmayı başardı bununla birlikte aletler henüz mükemmel değildi.
3. Doğal olaylar karşısında korkan insan, bu korkularını ve isteklerini ifade etmek için mağara duvarlarına ilk resimleri yapmaya başladı.
4. Resim yapma düşüncesinin içinde bulunan inanç ihtiyacı, Totemciliğin doğmasına neden oldu.
5. Klan aile yapısının egemen olduğu bu dönemde insan ilk iş bölümünü yaptı( Kadın toplayıcı, erkek avcı)
6. Devrin sonlarına doğru insan ateşi buldu.

Türkiye’de Bulunan Bu Döneme Ait Yerleşim Merkezleri Ise Şunlardır:
1. Antalya: Öküzini, Karain ve Beldibi ve Belbaşı Mağaraları.
2. Göller Bölgesi: Baradiz Bölgesi
3. Ankara: Macunçay Yöresi
4. Samsun: Tekke Köyü

3. Cilalı Taş Devri (Yeni Taş Devri)
1. Insanlar daha düzgün yüzeyli aletler yaptı ve bunları cilaladı.
2. Havalar ısındı ve iklim düzenli hale geldi.
3. Iklimdeki değişiklik insanların su kenarlarına inip, tarım ve hayvancılığa başlamasına neden oldu.
4. Tarımla birlikte insan üretim ekonomisine geçiş yaptı.
5. Avcılık ve toplayıcılığı bırakıp tarıma başlayan insan göçerliği bıraktı yerleşik yaşama geçti.
6. Yerleşik yaşama geçen insan barınmak için ilk yapı örnekleri ve ilk köyleri oluşturdu.
7. Tarım ve hayvancılıkla başlayan üretim, mülkiyet kavramını ortaya çıkardı.
8. Insanın ihtiyacından fazla ürettiğini takas yapma isteği, ticaretin doğmasına neden oldu
9. Toplu yaşam ve mülkiyet, hukuk kavramını ortaya çıkardı (Yazısız).
10. Üretimdeki değişiklik insan gücüne olan ihtiyacı artırdı ve kölelik kurumunun doğmasına neden oldu.
11. Meslekleşme ve toplumsal işbölümünü .yaygınlaşırken sınıflar oluştu.
12. Tarıma geçen insan toprağı temsil eden < Ana Tanrıçaya > tapınmaya başladı ve tanrıçayı
simgeleyen küçük heykelcikler yaptı (Idol).
13.Dokumanın ilk örnekleri verildi.
14.Toprak pişirilerek seramik elde edildi.
15.Tekerlek bulunup kullanıldı.
16. Dolmen (mezar) ve menhirler (mezartaşı) dikildi.

AÇIKLAMA:
1) TÜMÜLÜS: Dolmenlerin toprakla örtülmesi sonunda oluşan tepecikler.
2) HÜYÜK: Tümülüsün Anadolu’daki ismi.
3) KURGAN: Tümlüs’ün Orta – Asya’daki ismi.
Türkiye’de Bulunan Bu Döneme Ait Yerleşim Merkezleri:
1. Diyarbakır: Çayönü – Anadolu’da bulanan en eski köy yerleşimi
2. Gaziantep: Sakçagözü.
3. Konya: Çatalhöyük – Insanlık tarihinde bilmen ilk şehir yerleşimi,
4. Burdur: Hacılar
5. Niğde: Bahçe saray-Köşkhöyük

B) MADEN DEVRI (MÖ. 5500 – M.I.3500)
1. Bakır Devri (Taş – Bakır Devri): Taş Devrinden Maden Devrine geçiş.
2. Tunç Devri
3. Demir Devri

MADEN DEVRINDE MEYDANA GELEN ÖNEMLI GELIŞMELER
1. Doğuruculuk vasfından dolayı büyük anaya tapılmaya devam edildi.
2. Ilk büyük kültürler ortaya çıkarken, önce şehir devletleri sonra merkezi krallıklar doğdu.
3. Ticaretle birlikte mala alan talep insanları üretimi arttırmaya yöneltti.
4. Üretimi artırmak için dokuma tezgahı, saban, çömlekçi çarkı bulunup kullanıldı.
5. Artan üretim ticareti daha da geliştirdi.
6. Egemenlik savaşları başladı.
7. Devrin sonlarına doğru çok tanrılı dinler (Politeizim) yaygınlaştı.
8. Klan tipi aile ortadan kalktı ataerkil aile yapısı egemen oldu.
9. Devrin sonlarına doğru yazı bulundu.

Türkiye’nin Bu Döneme Ait Yerleşim Merkezleri
1. Çanakkale: Truva – Üst üste dokuz şehir.
2. Denizli Beycesultan – Idol örnekleri bulundu.
3. Burdur: Hacılar-
4. Yozgat: Alişar – Seramik
5. Çorum: Alacahöyük -13 hükümdar mezarı.
6. Van: Tilkitepe
7. Kayseri: Kültepe – Anadolu’da bulunan en eski yazılı belgeler ( Asur’a ait)
8. Istanbul: Fikirtepe

TARIH ÇAĞLARI:
A) ILK ÇAĞ:
1) Başlangıç: Yazının Icadı -MÖ. 3500-M.I.4000
2) Bitiş : MS. 375 Kavimler Göçü”- MS” 476 Batı Romanın Yıkılışı
3) Din: Çok tanrılı (Ibraniler hariç) olup her alanda etki (Eski Yunan hariç) .
4) Sosyal Yapı: Sınıf ayrımı devam ediyor, köle kullanımı arttı.
5) Siyasi Yapı: Başlangıca şehir devleti daha sonra ( merkezi krallıklar ve imparatorluklar doğdu.
6) Yönetim Anlayışı: Mutlak monarşi hakim , tanrı kral kavramı var (Yunan’da kısmen demokrasi)
7) Ekonomi: Tarım esaslı bununla birlikte kara ve deniz ticareti gelişti. Sömürgeciliğin ilk şekli olan kolonicilik yapılmaya başlandı.
8) Bilim : ihtiyaçlar ve inanç doğrultusunda hızla gelişiyor ( Özelikle Eski Yunan’da ).
9) Savaş Sebepleri: Egemenlik ve ekonomik çıkar

B) ORTAÇAĞ:
1) Başlangıç (375 – 476)
2) Bitiş: MS. 1453 Istanbul’un Fethi.
3) Din: Tek tanrılı dinler hakim, din her alanda etkili.
4) Sosyal Yapı: Sınıf ayrımı güçlenerek devam ediyor kölelik var.
5) Siyasi Yapı : Feodalite hakim
6) Yönetim Anlayışı: Monarşi egemen fakat kral yetkilerini feodal beyler arasında paylaşmış.
7) Ekonomi: Tarımın önemini koruyor, kara ticareti gelişti (Ipek ve Baharat Yolları). Deniz ticareti Akdeniz’de yoğunlaşmış durumda.
8) Bilim : Islam Aleminde gelişmekle birlikte, Hıristiyanlığın etkin olduğu ülkelerde skolastik felsefe bilimsel gelişmeyi durdurdu.
9) Savaş Sebebi: Din ve ekonomik çıkar

C) YENIÇAĞ
1) Başlangıç: 1453 Istanbul’un Fethi.
2) Bitiş: 1789 Fransız Ihtilali.
3) Din : Etkisini kaybetmeye başladı (Rönesans -Reform).
4) Sosyal Yapı: Sınıf ayrımı ve kölelik devam etti.
5) Siyasi Yapı : Merkezi Krallıklar güçlendi imparatorluklar kuruldu.
6) Yönetim Anlayışı: Mutlak Monarşi (Ingiltere’de meşrutiyet, A.B.D ‘inde demokrasi
7) Ekonomi: Coğrafi keşiflerle birlikte ticaret önem kazandı. Kara ticareti zayıflarken okyanuslar üzerinden yapılan deniz ticareti öneme kazandı.
8) Bilim : Rönesans ve Reform bilimin gelişmesini sağladı.
9) Savaş Sebebi : Ekonomik çıkar ve egemenlik kavgası.

D) YAKINÇAĞ:
1) Başlangıç: 1789 Fransız ihtilali
2) Din: Laiklik egemen
3) Sosyal Yapı: Sınıf ayrımı azaldı, Sanayi inkılabı ile birlikte Işçi sınıfı doğdu.
4) Siyasi Yapı: Milli Devletler kuruldu.
5) Yönetim Anlayışı: Demokrasi
6) Ekonomi: Ticaret önemini korudu, Sanayi inkılabı ile birlikte teknoloji önem kazandı.
7) Bilim: Ekonomik amaçlı olarak gelişti
8) Savaş Sebebi: Ekonomik kazanım.