Stratejik Düşünme Teknikleri Nelerdir?

Stratejik Düşünme Teknikleri Nelerdir?,Stratejik Düşünmenin Farklı Görünümleri, Stratejik Düşünce, Stratejik Düşünme, Stratejik Düşünme

Stratejik Düşünme Teknikleri Nelerdir?

STRATEJİK DÜŞÜNCENİN FARKLI GÖRÜNÜMLERİ

1)- Stratejik niyete odaklanma: Yaratıcı süreçlerin tesadüfi ve yapılandırılmamış olduğu düşünülebilir. Oysa stratejik düşünme tesadüfi bir süreç değildir. Stratejik düşünme bir vizyona dayanır. Vizyon örgütün ulaşmak istediği ye­rin ifadesidir. Stratejik düşünme örgütün vizyonuna ulaşmasına yardım ede­cek fikirlerin ortaya çıkmasına yol açar.

2)- Uzun döneme yönelim: Yöneticilerin çoğu operasyonel, kısa dönemli detay­larla ilgilenirler, işletmenin uzun dönemde gitmekte olduğu yöne odaklan­mada zorlanırlar. Verimliliğin detaylarda gizli olduğu doğrudur. Ancak gele­ceğe odaklanmak için yöneticilerin zihinsel olarak günlük problemlerden uzaklaşmaları gerektiği de doğrudur.

3)- Geçmişi ve bugünü dikkate alma: Stratejik düşünme uzun döneme yöne­lim gerektirmesine rağmen aynı zamanda bugünün farkındalığını ve geç­mişten öğrenmeyi içerir. Eğer örgütler geçmişten öğrenirlerse, aynı hatala­rı yapmaktan kaçınırlar. Doğru şeyleri yaptıkları zaman da kazançlı çıkar­lar. Bu örgütsel öğrenme bakış açısıyla tutarlıdır; bu görüşe göre stratejiler bir dizi kararın sonucunda ortaya çıkar. Yöneticilerin bugünün koşulların­dan kaynaklanan sınırlandırmaları da kabul etmeleri gerekir. Makul görü­nen bazı fikirler, kaynak eksikliği ya da kötü zamanlama nedeniyle başa­rısızlığa uğrayabilir.

4)- Sistem perspektifi: Sistem perspektifine göre; örgüt paydaşlar olarak bilinen gruplardan oluşan bir ağın tam ortasında bulunur. Dahası birbirine bağlı pek çok örgütün oluşturduğu ağ, politik, yasal, teknolojik, ekonomik, sos- yo-kültürel çevre içinde yaşarlar. Stratejik düşünme, sisteme bütüncül bir bakış açısıyla bakmayı ve ona göre tasarlamayı gerektirir. Temel yaklaşım “işletmenin faaliyetleri sistemden nasıl etkilenir?” ve “sistem işletmenin faali­yetlerinden nasıl etkilenir?” sorularına dayanır. Bu yaklaşım, stratejik alterna­tiflerin oluşmasına, dikkatli bir şekilde geliştirilmesine ve paydaşlardan ge­lecek tepkilerin öngörülmesine yardım eder.

5)- Fırsatlardan yararlanma yeteneği: Yöneticiler bazen beklenmedik fırsatlar­la karşılaşabilirler. Bu fırsatlar işletmenin mevcut stratejilerine katkıda bulu­nabilir. Stratejik planlama süreci, yöneticilerin oluşan fırsatlardan yararlan­malarına izin verecek şekilde esnek olmalıdır.

6)- Bilimsel yaklaşım: İşletme yaratıcı süreçlerle fikirleri ortaya çıkardıktan son­ra, işlerliği olup olmadığını anlamak için onları test eder. Test etme, analiz­ler aracılığı ile yapılır. İşletme önemli kriterler üzerinden fikirleri derecelen­dirir ve işletmenin kaynakları ile dış çevreyi değerlendirir. Ancak, iyi fikirle­rin uygulanması için de çaba gösterilmelidir.

İşletme içinde stratejik düşünmeyi teşvik etmenin pek çok yolu vardır. Birinci­si, örgütlerin stratejik fikirleri keşfetme ve değerlendirmede kullanacakları sistem­lere ihtiyaçları vardır. Bu nedenle çalışanların üst yönetimle fikirlerini periyodik olarak paylaşabilecekleri ortamlar hazırlanabilir. Ayrıca fikirlerin toplanmasına yar­dımcı olacak online öneri kutuları kullanılabilir. İkincisi, işletme içinde bulunanlar, stratejik düşünme konusunda cesaretlendirilmeli ve böyle davrandıklarında ödül- lendirilmelidirler. Üçüncüsü, stratejik düşünmenin unsurlarını doğrudan stratejik planlama süreçlerine entegre etmelidirler. Dördüncüsü, çalışanlara ve yöneticilere, stratejik olarak nasıl düşünecekleri konusunda eğitim verilmesini sağlayabilirler. Beşincisi ve belki de en önemlisi ise örgüt içinde, başarısızlıkları sert bir şekilde cezalandırmayan, risk alınabilen bir atmosferi desteklemektir.

Stratejik yönetim, stratejik düşünmeyle başlar. Stratejik yönetimin temelindeki köklü entelektüel faaliyet stratejik düşünmedir. Stratejik yönetim kültür değişimi demektir. Stratejik planlamanın yeniden keşfedilmesi; işletmenin bütününe nüfuz eden bir değişime liderlik edilmesi demektir. Stratejik yönetim güçlü insanlar ya­ratmak, stratejik liderliğin pozisyondan bağımsız işletmenin her kesimine yayılma­sını sağlamak demektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir