Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misak-ı Milli Hakkında Bilgi

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Ve Misak-ı Millî (28 Ocak 1920): -Padişah Vahdettin, Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulamaya konulduğu, günlerde Mebuslar Meclisi’ni kapatmıştı. Amasya Görüşmelerinde ise yeniden açılması kararlaştırılmıştı. M. Kemal İstanbul’da toplanmasını sakıncalı gördü fakat İstanbul’da toplanması kararlaştırıldı.
– İşgal devletlerine göre, yeniden toplanacak meclis savaş kararı vermeye cesaret ede¬mezdi. Olsa, olsa barış isterdi. O da işgal devletlerinin işine yarardı. Bu düşünceyle seçimlere karışmadılar. Seçimler 1919 yılı Kasım ayında tamamlandı.
Mustafa Kemal seçilen bir kısım Mebuslarla Ankara’da görüştü. Misak-ı Milli’nin esasları kararlaştırıldı. Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920 de İstanbul’da toplandı. Temsil Heyeti tarafları Mebuslar, Felah-ı Vatan grubunu oluşturdular. Bu grubun, vatanın bütünlüğünü koruma amacına yönelik istekleri, Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilerek Misak-ı Milli ( Milli Ant) ilân edildi (28 Ocak 1920)
Misak-ı Milli’nin Maddeleri: 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı sırada Türk askerlerinin koruduğu Türk vatanının tümü, ayrılık kabul etmez bir bütündür.
2. Kendi istekleri ile ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Artvin’de gerekirse gene halkın oyuna başvurulabilir.
3. Batı Trakya’nın durumunun tespitinde hal¬kın oyuna başvurulmalıdır.
4. İstanbul’un güvenliği sağlandıktan sonra Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması da, bizimle birlikte ilgili devletlerin verecekleri karar geçerli olmalıdır.
5. Azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haktan yararlanmaları şartı ile kabul edilecektir.
6. Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasî, malî ve adlî sınırlamalar (kapitülâsyon) kaldırılmalıdır.
Önemi: -** Sınırlar, bağımsızlık, kapitülasyon ve azınlık hakları konularında kararlar almıştır.
– Erzurum ve Sivas Kongreleri kararları kabul edilmiştir.
– Türk vatanının bugünkü sınırları tespit edilmiştir.
– Böylece Kurtuluş Savaşı’nın dayandırılacağı ilkeler açıkça ortaya konmuştur.
*** Misak-ı Milli’nin kabulü İstanbul’un işgaline sebep oldu.
– Bunun üzerine M. Kemal TBMM’yi kurma çalışmalarına başladı.