Siyasi ve hukukî rejim

Siyasi ve hukukî rejim

İl ,insanları barışa,refaha ve huzura kavuşturan,aşiretler arsındaki düşmanlığa son veren siyasî bir kuruluştur.İl idaresi ve kuruluşuyla,bağımsız aşiret yaşayışına,göçebeliğe son veren ortak bir hukuk düzeni sağlamak mümkün olmuş ve ortaya çıkan hakanlık çeşitli illeri birleştiren monarşik bir devlete dönüştürmüştü.
Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde monarşi görülmekteydi.Devlet kudreti ve temel yetkiler hükümdarda toplanıyordu.Yasama,yürütme ve yargı güçleri padişahtaydı.Vezir-i Âzam ve diğer yöneticiler devletin temsilcileri değil,padişahın vekili durumundaydılar.Padişaha bağlı vezir-i âzam,vezirler,beylerbeyi ve sancak beyleri hem idareci hem kumandandılar.
Merkeziyetçi ve mutlakıyetçi Osmanlı Devleti’ne kuruluşundan kısa
bir süre sonra bakıldığında bir askerî toprak devleti manzarası gösterir.Devlet tımar,kul ve asker rejimi içinde yaşamıştır.Halk yani reâyâ pasif ve kapalı bir ekonomi düzenindedir.
Osmanlı Devleti’nde ilk defa Orhan Bey döneminde adlî örgüt kurulmuştur.Davalara bugünkü hakim ve savcıların görevini yapan kadılar bakarlardı.Kadılar medrese eğitimi almış güvenilir kişilerdi.Verdikleri kararlarla ilgili itirazlar divanda kazaskerlerce yürütülürdü.Müslüman olmayanların ceza dışındaki davaları kendi aralarında çözümlenirdi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev