Seci (İç Uyak) Nedir?

Cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcüğün sonlarındaki ses benzerliğine seci (içuyak) denir.

Seci, düzyazıda kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir. Özellikle Divan düzyazısında secili anlatım bir amaç sayılmıştır.
Örnekler:

İlahi! Kabul senden, red senden. İlahi! Şifa senden derd senden. İlahi! Gönlüm oduna her ne yaktınsa ol tüter. İlahi! Vücudum bağına her ne diktinse ol biter.

İmam-ı Cafer-i Sadık’tan nakildir ki, ,fraz-ı girye beş ki-şiye münhasırdır. Biri Âdem ki behişt-i firakından nalân idi ve biri Yakup ki Yusuf hicretinden giryan idi ve biri Yusuf ki Yakup derdinden perişan idi…