Şebeke Örgüt Yapısı, Network Örgüt Yapısı, Şebeke Örgüt Yapısı Nasıldır, Şebeke Örgüt Yapısı Hakkında Bilgi, Network örgüt yapısı hakkında bilgi

ŞEBEKE ( NETWORK) ÖRGÜT YAPISI

Şebeke yapı, örgütün bir ürün ya da hizmeti üretebilmek için gereken ana fonksi­yonlarının organizatör firma tarafından yönetilen farklı firmalara dağıtılması anla­mına gelir. Üretim, tasarım, finans, satış ve pazarlama gibi fonksiyonların tek çatı altında yapılmasından ziyade, bu hizmetler bir anlaşma yapılarak ve organizatör firmaya elektronik olarak bağlı olan bağımsız firmalar tarafından sağlanır.

Örneğin Amerika’da tasarımlanmış, Almanya’da mühendisliği yapılmış, Çin’de imal edilmiş ve Türkiye’de pazarlaması yapılan herhangi bir ürün üretilebilir. Bu farklı bölgelerde bulunan yönetim ve sahiplik olarak bağımsız olan firmalar arala­rında bir kontrat yaparak ve elektronik olarak koordine edilerek bir araya getirilen ve şebeke yapı olarak ifade edilen yeni bir örgüt yapı türünü ortaya çıkarmıştır. Şe­kil 6.4’de şebeke yapı gösterilmiştir.

Şebeke yapı hiyerarşik kademelere ayrılmamış, yüksek derecede esnek, idari yönetimlerden ziyade piyasa mekanizmaları tarafından kontrol edilen bir yapı ola­rak tarif edilebilir. Şebeke yapının ortaya çıkış nedeni organizasyonların çevresel değişmeler karşısında çabuk cevaplar üretebilmelerinin sağlanması, organizasyon etkinliğinin sağlanması, maliyet ve kalite avantajları elde edebilmek için dış kay­naklardan yararlanmasına dayanmaktadır.

Şebeke yapı, özellikle uluslararası ürün ya da hizmet üretiminde güçlü yönleri olan bir yapıdır. Bu yapı yeni olmasına rağmen bugüne kadar ki en güçlü yanının küresel ölçekte rekabetçiliği olduğu görülmektedir. Şebeke örgütü en yüksek ka­liteyi ve düşük fiyatı başarmak ve ürünlerini, hizmetlerini küresel çapta pazarlamak için küresel çapta kaynakları kullanabilir. İkinci güçlü yanı ise çalışma gücü­nün değişebilir olması ve esnekliğidir. Esneklik, hangi hizmete ihtiyaç duyulursa duyulsun kiralanabilme yeteneğinden ve kısıtlama olmaksızın sahip olunan fabri­ka, teçhizat ve tesislerin değiştirilebilmesinden kaynaklanır. Son olarak, şebeke ya­pı örgüt yapıları içerisinde en yalın olanıdır. Fazla bir kontrole ihtiyaç olmadığın­dan çok sayıda yönetim kademesi gerektirmez.

Şebeke örgütlerin başlıca zayıf yanlarından birisi, bu yapıda kontrol sisteminin oluşturulamamasıdır. Yöneticiler tüm operasyonları tek çatı altında yürütmezler dolayısıyla anlaşmalara, koordinasyona, görüşmelere ve elektronik mesajlara gü­venmelidirler. Şebeke içindeki herhangi bir firmanın hedeflerinde meydana gelen sapmalar, şebekede bulunan diğer firmaları da hedeflerinden saptırabilir. Gerekli hizmetler tek bir çatı altında toplanmadığından bilinmezlik yüksektir.