Sağlık Hakkı Nedir?

Sağlık Hakkı
Sağlık hakkı, toplumdaki her bireyin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ifade eder. Buna göre her insan, sağlık hizmetlerinden eşit derecede faydalanma, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu haklar insanın, insan olmaktan doğan en doğal ve temel haklarıdır.
Sağlık hakkı hem uluslararası hukuk belgelerinde hem de birçok devletin anayasasında güvence altına alınmıştır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesinde “Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.” ve “Anaların, çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.” denilerek en temel hak olan “yaşam hakkı” çerçevesinde “sağlık hakkı”na yer verilmiştir.
Anayasa’mızın 56. maddesinde de “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” denilerek sağlık hakkına vurgu yapılmıştır.

saglik