RK Nedir? Ne Demek? Rekabet Kurumunun Görevleri ve Yetkileri

rekabet kurumuRekabet Kurumu Ne İş Yapar?, RK Ne Demek?, Rk Nedir? Ne İş Yapar?, Rekabet Kurumunun Görevleri, Rekabet Kurumunun Sorumlulukları, Rekabet Kurumunun Yükümlülükleri, Rekabet Kurumunun Amacı Nedir?, Rekabet Kurumu Neyi Sağlamaya Çalışır?, Rekabet Kurumu Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Rekabet Kurumu, RK’nın Görevleri ve Yetkileri

RK Nedir? Ne Demek? Rekabet Kurumunun Görevleri ve Yetkileri

Rekabet Kurumu (RK)

♦ Mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ve­ya bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün rekabeti bozacak ve azaltacak hukuki işlemler ve davranışa yönelik tedbirleri almak amacıyla kuruldu.

♦ İlişkisi olduğu bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlı­ğıdır.

♦ TMSF tarafından yapılan ihaleler Rekabet Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

♦ Rekabet Kurumu’nun amacı, piyasalarda rekabe­tin sağlanması ve korunmasıdır. Söz konusu amaca ulaşmak için Rekabet Kurumu; Ayrıntılı olarak düzenlenmiş inceleme ve so­ruşturma süreçleri sonucunda piyasadaki re­kabeti bozan, engelleyen ya da kısıtlayan te- şebbüsleri cezalandırmakta,

♦ Rekabet kurallarıyla çatışmakla birlikte ekono­miye katkısı bulunan, tüketicilere yarar sağla­yan anlaşmalara muafiyet tanımakta, bu tür an- laşmalar için ikincil düzenlemeler yapmakta,

♦ Belirli bir büyüklüğün üzerindeki birleşme. devralma ve ortak girişimleri inceleyerek piya­salarda tekelleşmenin önüne geçmekte.

♦ Özelleştirme aşamasında kamu teşebbüsleri­nin özel sektöre devrini de incelemekte ve özelleştirme yoluyla devletin ekonomideki et­kinliği azaltılırken kamunun terk ettiği alanlar­da tekelleşmeye engel olmakta.

♦ Piyasalardaki rekabeti olumsuz yönde etkile­yecek ya da kısıtlayacak nitelikteki çeşitli ka­nunlar ve düzenlemelerle ilgili olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüşler göndere­rek piyasalarda rekabet koşullarının hakim kı­lınmasını sağlamaktadır.

♦ Bu çerçevede Rekabet Kurumu’nun esas görevi Kanun’da kendisine verilen yetkileri kullanarak mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemektedir. Rekabetçi sü­recin korunması yoluyla kaynakların etkin dağılı­mının sağlanması, toplumsal refahın arttırılması, Rekabet Kurumu’nun misyonunun temel dayana­ğını oluşturmaktadır.

♦ Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlar Kurulu Kararı ile atanan 7 üyeden oluşur.

♦ Kurulun başkan ve üyeleri resmi ve özel başka hiçbir görev alamazlar.

♦ İlişkisi ilgili devlet bakanlığıdır.          

♦ Kurul başkanını Bakanlar Kurulu atar.

♦ Mali özerkliği olan kurulun bütün giderleri kendi gelirlerinden karşılanmaktadır.

♦ İlişkili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığı’dır.

♦ Üyeleri ve başkanı Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir