Peygamberler Şehri Şanlıurfa

Peygamberler Şehri Şanlıurfa
Peygamberler Şehri Şanlıurfa

Şanlıurfa Hakkında Bilgi, Şanlıurfanın tarihi, şanlı urfa ile ilgili kısa bilgi, şanlı urfaya nasıl gidilir, şanlıurfa hakkında bilinmesi gerekenler, geçmişten günümüze şanlıurfa, şanlıurfa

Peygamberler şehri Şanlıurfa

Bazı tarihçilere göre Şanlı­urfa, Nuh tufanından sonra ku­rulan ilk şehirlerden bir tanesidir. Adem Peygamberin cennetten kovulduktan sonra burada çift­çilik yaptığına, Hazreti Isa’nın mendilinin buralarda kayboldu­ğuna inanılır. Tek tanrı inancı da İbrahim Peygamberle bu civarda başlamıştır. Eyüp, Elyasa ve Şu- ayip peygamberler de bu coğraf­yada yaşamıştır. Kısacası Şanlı­urfa üç semavi din için de dünyanın kutsal bir köşesidir.

Şehrin adının Süryanice bir kelime olan ve sulak anlamına gelen Urha’dan veya Arapça Ar- Ruha kelimesinden kaynaklan­dığı sanılıyor. MÖ 2000 başla­rında bölgede yaşayan Hint-Avrupa kökenli topluluk­lardan sonra Hititler, Frigler, Persler bölgeye hâkim olur. MÖ 333 yılında Büyük İskender’in 3. Darius’u Issos Savaşı’nda yen­mesinden sonra bölgede Helle- nistik dönem başlar. Büyük İskender’in ölümünden sonraki

Nasıl Gidilir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli şehirlerinden biri olan Şanlıurfa’ya büyük şehirlerimizden düzenli uçak seferleri vardır. Gaziantep, Adıyaman ve Mardin’le de komşu olan kente otobüs bağlantıları da kolay ve pratiktir.

paylaşımda Seleukoslar etkindir. MÖ 130 yılında Arami kabile­leri tarafından başkenti Şanlıur­fa olan Osrhoene (Abgar) Kral­lığı kurulur. Kalede bulunan ve halk arasında mancınık olarak söylenen çifte sütun bu krallık zamanında dikilmiştir. MS 3. yy.ın başında kral 9. Abgar za­manında Hıristiyanlık resmi din olarak kabul edilir ve şehir Edes- sa olarak adlandırılır. Romalılar ve Partlar arasında tampon gö­revi gören Osrhoene Krallığı, MS 244 yılına kadar bağımsız olarak varlığını sürdürür. MS 5. yy.da Süryani edebiyatının mer­kezi olan şehirde bir de teoloji okulu açılır.

Sonrasında Bizanslılar ve Iranlılar arasındaki savaşlarda harap olan şehirde MS 639 yı­lından itibaren Emeviler ve Ab- basiler ile Arap etkinliği yaşanır. MS 1071 Malazgirt Savaşı’nın ardından Selçuklular, 1146’da Haçlılar, 1182’de Selahâddin Eyyubi, 1244’de Timur bölgenin hâkimi olurlar. Safevilerden son­ra da 16. yy.da Osmanlılar şehri ele geçirirler. Şehir, 1. Dünya Savaşı sonrasında kısa bir süre Fransızlara geçerse de Şanlı ekini hak eden bir direniş sonrasında bu işgal sona erecektir.

Şanlıurfa, tarihi, camileri, hanları, kutsal balıkları, isotu, mırras, puşisi ile Güneydoğu Anadolu’nun en ilginç noktala­rından biridir.

Urfa Haçlı Kontluğu

MS 1095-1099 arasındaki 1. Haçlı Seferi sonrasında Haçlılar Kudüs’e girmeyi başarır. Sefere katılan krallardan Fransız Baudouin Urfa’yı ele geçirir ve burada 48 yıl hüküm sürecek Haçlı Kontluğunu kurar. Kra­lın, 1100 yılında Kudüs Kralı olmasıyla yerini yeğeni alır. Ara­lıksız süren savaşlar neticesinde iyice yoksullaşan kent 1144 yı­lında Zengilerin eline geçecek, 1183 yılından sonra da Haçlı Krallığı tamamen sona erecek­tir.

NemrutTahtı -DerYakup Kilisesi

Şanlıurfa Kalesi’nin batısın­da bulunan Der Yakup Kilisesi, Hıristiyanlığın doğuşundan sonra Anadolu’da yaptırılmış ilk kiliselerdendir. MS 38 yılında Hıristiyanlığa geçen Süryaniler tarafından inşa edildiği düşü­nülmektedir. Buraya Nemrut’un Mezarı, Apgar’ın adları da verilmiştir. Süryaniler ise Deyro D’Nafşatho yani Ruhların Ma­nastırı olarak isimlendirmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir