Özel Hakem Nedir? Özel Hakem Uyuşmazlıkları Nasıl Çözer?

Özel Hakem Nedir?, Özel Hakemin Görevleri, Özel Hakem Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkları Nasıl Çözer? Özel Hakemin Çalışma Esasları

ÖZEL HAKEM NEDİR? ÖZEL HAKEM UYUŞMAZLIKLARI NASIL ÇÖZER?

Özel hakem müessesesi isteğe bağlı tahkim olarak da adlandırılır. Özel hakemlik müessesesi Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 52. maddesinde düzenlenmiştir. Burada taraflar uyuşmazlığın çözümünü kendi ortak iradeleriyle hakeme bırakmaktadırlar. Buna göre, taraflar aralarında anlaşarak toplu hak ve çıkar uyuşmazlıklarının her aşamasında özel hakeme başvurabilirler. Ayrıca, toplu iş sözleşmelerine taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine dair hükümler de konulabilir. Bu durumda taraflardan birisi başvurduğu takdirde uyuşmazlık özel hakem tarafından çözülür.

6356 sayılı Kanundaki düzenlemelere göre, çıkar uyuşmazlıkları tarafların yazılı olarak anlaşması halinde özel hakeme intikal ettirildiği takdirde artık arabuluculuk, grev ve lokavt ve kanuni hakem müesseseleri devreye girmeyecektir. Taraflar aralarında anlaşarak özel hakem olarak Yüksek Hakem Kurulunu da seçebilirler. Bu durumda Yüksek Hakem Kurulu kanuni hakem olarak görev yapmayacak; özel tahkim kurallarına göre çalışacaktır. Toplu çıkar uyuşmazlıklarında özel hakemin vereceği karar toplu iş sözleşmesi niteliğinde ve hükmünde olacaktır. Taraflar özel hakemin vereceği kararlara itiraz edemezler (m.52/3).

Toplu hak uyuşmazlıklarında ise özel hakem ancak tarafların anlaşması üzerine devreye girebilmektedir. Toplu hak uyuşmazlıklarında özel hakeme gidilmişse özel hakemin vereceği karar genel hükümlere tabidir. Yani mahkeme kararı niteliğindedir. Dolayısıyla toplu hak uyuşmazlıklarında özel hakem kararma karşı taraflar temyize gidebilirler (m.52/2).

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir