Osmanlı Devletinde Hakimiyet ve (Egemenlik) Anlayışı Hakkında Bilgi

Osmanlı Devletinde Hakimiyet ve (Egemenlik) Anlayışı Hakkında Bilgi

Osman Bey
Ülke, hanedanın ortak malıdır.
Orhan Bey

I. Murat’tan II. Mehmet’e kadar Ülke, Padişah ve oğullarının ortak malıdır.

II. Mehmet’ten I. Ahmet’e sonra Ekber ve Erşed sistemi (Hanedanın en büyük erkek üyesinin tahta geçmesi)

Osmanlı Padişahlarının Yavuz Sultan Selim Döneminden başlayarak ”halife” şanını da kullanmalarıyla devletin ”teokratik” yapısıda güçlenmiştir.

* Osmanlı Devleti’nde yönetim İslam hukukuna dayandırılmıştır. Yararlanılan eski Türk gelenekleri ile fethedilen yerlerdeki yönetim kurallarının İslam hukuku ile çelişmemesine dikkat edilmiştir.

* Padişah; yasama, yürütme ve yargıya ait her türlü yetkiyi şahsında toplamıştır.

* Padişahlar, şeriatla çelişmemek şartıyla sınırsız kural koyma yetkisine sahip olmuşlardır.

* Osmanlı hükümdarları bey, gazi, sultan, han, hüdavendigar ve padişah unvanlarını kullanmışlardır.

* Padişah buyruklarına ”Ferman” denilmiştir.

* Örf kuralları; Nişancılar tarafından yazılmış, saklanmış, yorumlanmış ve geliştirilmiştir.

* Şehzadelerin saray içinde ilk öğretimlerini gördükleri okula ”Şehzadegan Mektebi” denmiştir.

* Sancağa çıkma; 16. yüzyıl sonlarına kadar şehzadeler tecrübe kazanmaları için ”Çelebi Sultan” unvanıyla vali olarak ”Lala” denilen eğitmenlerin kontrolünde sancaklara gönderilmişlerdir.

* Şehzadelerin yetkileri Selçuklu melikleri kadar geniş olmamıştır. Sultanın emirlerine göre davranmak zorunda olmuş, yakından denetlenmiş ve sadece kendilerine ayrılan gelirleri alabilmişlerdir.

*III. Mehmet sancağa çıkma usulünü kaldırmıştır.

* Kafes usulü; Sancağa çıkma usulünün kaldırılmasından sonra şehzadelerin sarayda yetiştirilmesi olan kafes usulüne geçilmiştir.

* Bu durum taht kavgalarını azaltmakla birlikte, şehzadelerin deneyim kazanmasını ve halkla yakınlaşmasını önlemiştir.

* I. Ahmet dönemine kadar tahta kimin geçeceği belli değilken, bu dönemde ”Ekber ve Erşed” sistemi getirilmiş ve belirsizlik ortadan kalkmıştır.

* Osmanlı Devleti’nde Padişahlar Fatih döneminden itibaren ”cülus töreni” ile tahta çıkmışlardır.

* Halkın görevi, kanunlara ve padişahın emirlerine uymaktı.

* Osmanlı Devleti, Devlet-i Ebed olarak anılmıştır.

*Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı‘na kadar kişilerin devletin devamlılığını sağlamak için varolduğuna inanılırken, bu dönemden sonra devletin kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak için varolduğuna inanılmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir