Örtülü Sermaye Kısaca Nedir?

Örtülü Sermaye, Örtülü Sermaye Nedir?, Örtülü Sermaye Nasıl Hesaplanır?

Örtülü Sermaye Kısaca Nedir?
Örtülü Sermaye Kısaca Nedir?

ÖRTÜLÜ SERMAYE

Diğer bir indirilemeyen gider olan örtülü sermaye üzerine yürütülen faizlerle ilgili düzenleme, KVK’nin 12. maddesinde yapılmıştır:

“Kurumlann, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır”.

Örtülü sermaye, kurumun yakın ilişki içinde bulunduğu kişi veya kuruluşlar­dan ödünç alması ve karşılığında faiz ödemesi durumunda ortaya çıkabilmekte­dir. 12. madde, alınan ödüncün kurumun öz sermayesinin üç katını aşması duru­munda aşan kısmı örtülü sermaye olarak kabul etmekte ve ödendiği iddia edilen faizlerin masraf olarak düşülmesine izin vermemektedir. Böyle bir durumda, pa­rayı verenin gerçekte borç verme değil, şirkete ortak olma (sermaye koyma) ama­cını taşıdığı varsayılmaktadır. O zaman bu kişiye faiz değil, kâr payı ödenmelidir. Örneğin, öz sermayesi tdOO.OOO olan bir limitet şirket, ortaklarından birinden t400.000 tutarında borç almış ve bu ortağa piyasa faiz oranı üzerinden (%50) £200.000 tutarında faiz ödemesi yapılmıştır. Böyle bir durumda, vergi idaresi ya­pacağı inceleme sonucunda, bu limitet şirketin ödediği tdOO.OOO’e tekabül eden faizleri dağıtılmış kâr payı kabul edecek ve buna göre (£50.000 için) cezalı işlem yapacaktır.

Dolaysız şirket münasebeti ile, bir kurumun kendi ortaklarıyla veya ortağı olduğu kurum­la olan ticari ilişkisi; dolaylı şirket münasebeti ile ise bir kurumun ortaklarının ortaklan veya ortağı olduğu şirketin diğer ortakları ile olan ticari ilişkileri kastedilmektedir.

KVK 5/1’e göre başka bir kurumun sermayesine katılarak elde edilen kâr payı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. KVK’nin 12. maddesinde ise başka bir kuruma örtülü ser­maye yoluyla katılmaktan bahsedilmektedir. Örtülü sermay. yoluyla başka kurum serma­yesine katıldığı ve kâr payı aldığı varsayılan kurumun bu kâr payı için kurumlar vergisi is­tisnasından yararlanıp yararlanamayacağını araştırınız.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir