Orta Kulak İltihabı Nedir?

Orta kulak iltihabı, hava ile dolu olan orta kulak boşluğunun, bakteri veya virüsler tarafından enfekte edilmesi sonucunda orta kulakta oluşan sıvı ve inflamasyon ile karakterize bir hastalıktır. Çocuklarda sık görülmesinin nedeni, orta kulağın hava­lanmasını sağlayan östaki borusunun eriş­kinlere göre daha kısa olması ve 10 yaşına kadar tam fonksiyonla çalışmaması dır. Orta kulak iltihabının en önemli belirtileri kulak ağrısı ve ateştir. İşitme azlığı, kulakta akıntı, huzursuzluk, iştahsızlık, kusma ve genelde eşlik eden üst solunum yolu en­feksiyon bulguları ile ortaya çıkıyor.

Tedavi edilmeyen veya tedaviye cevap vermeyen hastalarda, enfeksiyon çevre dokulara yayılıyor. Bu durumda kulak ar­kasındaki kemiğin erimesi ve iltihap bi­rikmesi nedeniyle kulak arkasında şişlik veya daha da ilerleyio beyin apsesi veya menenjit gibi komplikasyonlara yol aça­biliyor. Günümüzde etkili antibiyotik kul­lanımı ile bu sorunlar çok nadir görülü­yor. Tanı, kulak-burunboğaz muayenesiy­le konuluyor. Kulak zarı genelde bombe­li ve kırmızı görünümde oluyor. Uzun dö­nemde tekrarlayan orta kulak iltihapları veya kulakta sıvı birikmesi ortaya çıkabili­yor.

Tedavide antibiyotik ve ağrı kesiciler öneriliyor. Beraberinde alerji veya üst so­lunum yolu enfeksiyonu da varsa uygun tedaviler ekleniyor. İlaç tedavisiyle dü­zelmeyen EOM’lı veya tekrarlayan enfek­siyonu olan hastalara, orta kulaktaki sı­vının drenajını ve orta kulağın havalan­masını sağlamak amacıyla kulak zarına tüp takılması tavsiye ediliyor. Özellikle yarık damak, otizm, konuşma geriliği, dikkat dağınıklığı, okul sorunu ve işitme kaybı olan çocuklarda cerrahinin en kısa sürede yapılması gerekiyor.

İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR!

Burun boşluğunun arkasında yer alan geniz eti, lenfatik dokulardan oluşan ba­ğışıklık sisteminin bir parçasıdır. Genel­likle 3-6 yaş arasında bazı çocuklarda en­feksiyon sonrası büyüyerek hava pasajı­nı kapatır. Bu takdirde horlama ve ağız açık uyuma gibi belirtiler ortaya çıkar. Aynı zamanda tekrarlayan orta kulak en­feksiyonlarına ve ki. lak zarının arkasın­da sıvı toplanmasına yol açarak işitme kaybına neden olur. Bu çocuklarda ame­liyatla geniz etinin alınması gerekebilir. Kulak enfeksiyonlarına erişkinlerde nadir

 • Akut Otta Kulak iltihabı:

En sık görülendir. Ağrılıdır ve ateş vardır. « Efüzyonlu Orta Kulak İltihabı (EOM):

Kulak zarının arkasında sıvı toplanmasıyla karakterizedir. Çocukta şikayet vermeyebi­lir. Muayene sırasında tespit edilir, İşitme azlığına yol açar.

 • Kronik Orta Kulak İltihabı:

Kulak enfeksiyonun uzun sürmesi ile ilişkilidir.

Kulak zarında delik ve iltihaplı akıntı görülebilir.

KONUŞMAYI GECİKTİREBİLİR!

Çocuğunuz TV’nin sesini fazla açmaya, uzaktan söylediklerinizi tekrar ettirme­ye başladıysa; orta kulak problemlerine bağlı işitme kaybından şüphelenebilir­siniz. Küçük çocuklarda sürekli kulakla oynama durumunda da ilerlemiş orta kulak problemi düşünülebilir.

Çocukluk çağının en sık görülen problem­lerinden birisi olar bu durum enfeksiyon sonucu kulakta negatif basınç oluşmasına, daha ilerleyen durumlarda sıvı birikmesi­ne yol açıyor. Bu sıvı, duvar gibi seslerin iç kulağa geçmesini engellediğinden işitme kayıplarına neden oluyor. İşitme algısında-ki azalma konuşmanın öğrenilmesinin ge­cikmesine hatta zihinsel gelişimin yavaş­lamasına, dolayısıyla okul başarısının düş­mesine dahi yol açabiliyor.

 

AĞRILAR GECELERİ ŞİDDETLENİR!

 • Çocuk ne kadar erken yaşta orta kulak problemi geçirirse tekrarlama olasılığı o kadar fazla oluyor.

Yatınca değişen basınç nedeniyle özel­lik e de geceleri ağrı ve diğer şikayetler­de artış görülüyor.

 • KBB muayenesinden sonra orta kulakta biriken negatif basınç ve sıvı miktarını belirlemek amacıyla Timpanogram adı verilen ve işitme oybının cinsini ve mik­tarını belirlemek amacıyla da Odyog-ram adı verilen birdizi inceleme sonu­cunda orta kulakta görülen problemler tam olarak belirleniyor ve bu doğrultu­da tedavi biç
 • 3-7  yaş grubunun %30’unda görülür.
 • Kulak enfeksiyonları kış aylarında artış gösteriyor.
 • Kreş gibi kalabalık ortamlarda büyüyen, sigara dumanına maruz kalan çocuklar­da daha sık görülür.
 • Özellikle yatırılarak biberonla beslenen bebeklerde daha fazla rastlanıyor,
 • 2 yaş altı bebeklerin %60’ında karşılaşılı­yor.

■ 6 yaşına kadar çocukların %80’i en az bir kez orta kulak enfeksiyonu geçiriyor.

 • Erkek çocuklarında kız çocuklarına oranla daha sık görülüyor.

BELİRTİLER NELERDİR?

 • Kulak ağrısı,
 • Önceden geçirilmişüst solunum yolu enfeksiyonu,
 • Bebeklerde ağlama, huzursuzluk,
 • İşitme azlığı, ateş, kulakta akıntı ve iştah azlığı orta kulak iltihabının başlıca belirtilendir.

ÖNLEMİNİZİ ALIN!

■ Anne sütü ile beslenmenin kulak enfek­siyonlarına karşı koruyucu olduğu dü­şünülür.

» Çocukluk çağı aşıları, çocuk hekimi önerilerine göre tamamlanmalıdır.

 • Çocuğun sigara dumanına maruz bıra­kılmaması
 • Kulak ağrısı, işitme azlığı, ateş, kulakta akıntı gibi şikayetler varsa

TEDAVİ EDİLMEZSE…

 • Enfeksiyon çevre dokulara yayı Menenjit gibi çok ciddi komplikasyon­lara yol açabilir.

» Kalıcı veya geçici işitme kaybına yol açabilir.

orta_kulak_iltihabi