Mükellef Nedir Kime Denir?

mükellefAkıllı olan ve bulûğ çağına giren erkek ve kadınlara “Mü­kellef’ denir. Mükellef olan kimseler, Allahü teâlânın emr ve yasaklarından mes’ûldürler. Dînimizde, mükellef olan kimse­ye, önce îmân etmek ve sonra da ibâdet yapmak emir olunmuşdur. Ayrıca, yapılması yasak edilen harâmlardan ve mekrûh iş­lerden de kaçınmaları lâzımdır.

Akıl, anlayıcı bir kuvvetdir. Fâideliyi zararlıdan ayırd etmek için yaratılmışdır. Akıl, bir ölçü âleti gibidir. İki iyi şeyden, dahâ iyi olanını ve iki kötü şeyden, dahâ kötü olanını ayırır. Akili kimse, sâdece iyiyi ve kötüyü anlayan değil, iyiyi görünce onu alan ve kötüyü görünce de onu terk edendir. Akıl, göz gibidir. İslâmiyyet de ışık gibidir. Işık olmazsa göz göremez.

Bulûğ çağı, erginlik yaşı demekdir. Erkek çocukların bülûğ çağma girmeleri, oniki yaşını bitirince başlar. Erkek çocuğun bülûğ çağma girdiğini gösteren alâmetler vardır. Bu alâmetler görünmezse, onbeş yaşma gelince, dinde bülûğ çağma girdiği­ne hükmedilir.

Kız çocuklarının bulûğa ermesi ise, dokuz yaşını doldurun­ca başlar. Dokuz yaşındaki kız çocuğunun bülûğa erdiğinin alâ­metlerinin hiçbiri görünmezse, onbeş yaş temâm olunca, bülûğ çağma girdiğine hükmolunur.

Ef’âl-i Mükellefin (Ahkâm-ı İslâmiyye):

İslâm dîninin bildirdiği emrlere ve yasaklara “Ahkâm-ı şer’ıyye” veyâ “Ahkâm-ı islâmiyye” denir. Bunlara “Ef’âl-i mükellefin” de denilmekdedir. Ef’âl-i mükellefin sekizdir: Farz, vâcib, sünnet, müstehab, mubâh, harâm, mekrûh ve müfsîd.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir