Muhasebe Nedir? Muhasebe Ne Demek?

Muhasebe Nedir?, Muhasebe, Muhasebe Ne Demek?, Muhasebe Kelimesinin Anlamı Nedir?, Muhasebe Kelimesinin Türkçe Anlamı, Muhasebe Nasıl Tutulur?

Muhasebe Nedir
Muhasebe Nedir

MUHASEBE NEDİR?

Muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bir bilgi sistemidir.

Muhasebe, işletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, öl­çülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanmSsı ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bir bilgi sistemdir. Muhasebe, bir işletme hakkında karar verme­de faydalı olacak finansal ve sayısal verileri elde edebilmek için, işletmede gerçek­leşen tüm finansal nitelikli işlemleri tanımlar, kaydeder, sınıflandırır, finansal tab­lolar halinde özetler, analiz edip yorumladıktan sonra karar vericilerin gereksinimi olan finansal bilgileri üretir ve ilgili taraflara sunar. Muhasebe, finansal bilgilerin karar vericilere iletilmesi görevini yerine getirebilmek için finansal tablolardan ve raporlardan yararlanır.

Muhasebenin temel amacı, işletme hakkında karar verecek olan tarafların daha doğru kararlar vermelerine yardımcı olmaktır. Muhasebenin bilgi sağlayacağı alan­larını üç temel grupta toplayabiliriz. Muhasebe, işletmenin finansal durumu hakkın­da, faaliyet sonuçları hakkında ve nakit akışları hakkında bilgi sunmayı hedefler.

İşletme yöneticileri işletmeyle ilgili kararları doğru verebilmek ve doğru değer­lendirebilmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar. Yöneticilerin kararlarında kullandıkları bilgilerin büyük bir kısmı finansal bilgidir ve onlara muhasebe tarafından sağlanır. Bu kararların hem finansal sonuçlarını ortaya koymada, hem de değerlendirmede muhasebe bilgileri kullanılacaktır. İşletme yönetiminin aldığı kararlara göre ger­çekleşen işletme faaliyetleri, işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişmeler yaratır. Bu değişmelerin izlenmesi, kontrol edilmesi, ölçülmesi ve ekonomik faali­yetlerin belirlenmesi görevini muhasebe gerçekleştirir.

İşletme yöneticilerinin dışında işletmeye borç verenler, işletmenin müşterileri, işletmenin tedarikçileri, işletmede çalışanlar, rakip işletmeler, devlet ve kamu ku­rumlan gibi taraflar da işletme hakkındaki kararlarında muhasebe bilgisine gerek­sinim duyarlar.

İşletmeyle ilgili işlevlerin yerine getirilmesi sırasında, hem işletme içindeki hem de işletmeler arasındaki finansal bilgi akışı ve iletişimi muhasebe aracılığıyla sağla­nır. Muhasebe, işletme işlevlerinin hepsiyle ilgilidir ve bu nedenle muhasebe, işlet­menin dili olarak adlandırılır. Fakat maalesef günümüzde uluslararası işletmeler için “ortak anlaşma dili lingua franca” olmaktan uzaktır (‘Lingua franca, tarihte do­ğu Akdeniz’de kullanılmış olan, îtalyancanın, Fransızca, Arapça, Farsça ve İspan- yolcayla karışımından oluşmuş dil. İtalyanca Frenk dili anlamına gelir. Günümüz­de “birçok farklı dil konuşulan karışık toplumlarda, halkın birbirini anlamak amacıyla kullandığı ortak dil” anlamında da kullanılmaktadır. (Griffin, Pustay, s.534). Uluslararası işletmelerde muha­sebenin görevi yerel işletmelerdeki muhasebenin görevinden daha komplikedir. Tamamen yerel olan bir işletmenin muhasebe sisteminin sadece kendi ülkesinin yasal ve mesleki düzenlemelerini ve kurallarını karşılaması yeterlidir. Ancak ulus­lararası işletmeler ve onların bağlı şirketleri faaliyette bulundukları tüm ülkelerin standartlarını, kurallarını, düzenlemelerini karşılamak zorundadır ve bunlar bazen birbirleriyle çelişebilirler.

Uluslararası bir işletme, hem işletmenin yönetilebilmesi için yöneticilerin ihti­yaç duydukları bilgileri, hem de bağlı şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde hissedarlar, kredi verenler, kamu kurumlan, vergi otoriteleri gibi tarafların bilgi ih­tiyacını karşılayacak bir muhasebe sistemi geliştirmek zorundadır. Fakat ülkelerde  farklı muhasebe uygulaması ve sistemi olduğu için bu kolay bir iş değildir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir