Milletvekilliği Nasıl Düşer?

Milletvekilliğinin Düşme Nedenleri

♦ İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi.

İstifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı’nca tespit edildikten sonra,Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.

♦ Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi.

♦ Bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurul’a bildirilmesiyle olur.

♦ 82.’nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme.

♦ Milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine,yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

♦ Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmama.

♦ Milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanı’nca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

♦ Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyme veya kısıtlama olması.

♦ Böyle bir durumda kesin mahkeme kararının Meclis Genel Kurulu’na bildirilmesi ile olur. Meclisin ayrıca karar almasına gerek yoktur.

Not 1: Kesin hüküm giyme, kısıtlanma ve Cumhurbaşkanı se­çilme durumlarında Meclis Genel Kurulu’na bildiril­mesi ile milletvekilliği sona erer. 

Not 2: Milletvekilliği düşürülen milletvekili, Genel Kurul ka­rarının alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Ana­yasaya, kanuna ve içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla Ana­yasa Mahkemesine iptal davası açabilir. Anayasa Mah­kemesi de 15 gün içerisinde iptal istemini kesin ka­rara bağlar.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir