Milletvekili Seçilme Şartları

♦ Türk vatandaşı olmak,

♦ En az ilkokul mezunu olmak,

♦ Askerlik hizmetini yapmış olmak,

♦ 18 yaşını doldurmuş olmak,

♦ Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

♦ Kısıtlı olmamak,

♦ Taksirli suçlar dışında toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır ha­pis cezasından hüküm giymemiş olmaktır.

Not: Taksirli suçlardan kaç yıl hapis cezası alınırsa alınsın milletvekilliğine engel değildir.

Yüz kızartıcı suçlar olarak kabul edilen;

Zimmet: Kasıtlı bir suçdur (Örnek: kamuya ait malı üzerine geçirme­si.),

İrtikap: Yiyicilik yapmak (Devlet memurunun rüşvet alması.), p ihtilas (Nitelikli zimmet): Zimmetin hileli bir şekilde yapılması,

Sahtecilik: Resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, veya resmi belge­yi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek, p Dolanlı (Hileli) iflas,Hırsızlık, sahtecilik, rüşvet, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, iha­leye fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma, p Devlet aleyhine suç işleme, kaçakçılık ve terör eylemlerine katılma.

♦    Bu suçlardan herhangi birinden hüküm giymiş olmak gibi suçlar özel nitelik taşıdığı için affa uğramış olunsa bile bu suçlardan birini işleyenler milletvekili seçilemez.

♦    Milletvekilliği sıfatı, il Seçim Kurulu’nun kişi hakkında milletvekili seçildiğine ilişkin tutanağın düzenlenmesi ile kazanılır.

♦    Seçilen milletvekilleri milleti temsil eder.

♦    Milletvekili seçilen kişinin seçilme yeterliliği taşımadığı sonradan anlaşılırsa milletvekilliğinin sona ermesine Yüksek Seçim Kurulu karar verir.

Milletvekilliği ile Bağdaşmayan İşler

Milletvekilleri;

♦ Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri ile bunlara bağlı kuruluşlarda,
♦ Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerini doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklarda,
♦ Özel gelir kaynakları ve özel imkanları yasa ile sağlamış kamu yararına çalışan derneklerde,

♦ Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıflarda ve bu vakıfların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs ve ortaklarının yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Bu kuruluşlarda, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. Senet karşılığı müşavirlik yapamazlar.

Milletvekilleri,yürütme organının öneri, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel her hangi bir işle görevlendirilemezler.

milletvekilliği şartları