MALİYE POLİTİKALARININ SEKTÖREL VE BÖLGESEL ETKİLERİ
*Destek faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen kamu kaynaklarıyla finanse edilmesine teşvik politikaları denir.
*Tasarruf açığına bağlı olarak finansman sorunlarının ortaya çıkardığı en önemli maliyet yüksek reel faiz.
*Selektik teşvik politikası kullanırken sosyal verimliliğin üst düzeyde olduğu alanlarda önemle durmalıdır. Bu politikalar emek sermaye oranını etkilemeye yöneliktir. Bu politikada emek yoğunken Yüksek katma değerli malların üretilmesi mümkün olmaz gelir geniş nüfus tabanına yayılır. Sermaye yoğunken emek verimliliği artar ve ücret düzeyleri yükselir.
*Kalkınma sürecinde ve gelişmekte olan ülkelerde yurt içi tasarruf yeterli olmaz ise yabancı tasarruflar önem kazanır. İç ve dış kaynaklar…
*Küreselleşme kavramı 1980 lerde ortaya çıkmıştır.
*İç pazarda yüksek maliyetle üretim yerine daha düşük maliyetle ithal etmeye ticaretin yaratılması denir.
*Gelişmekte olan ülkeler küreselleşmenin olumlu etkilerinden faydalanmak için arz yanlı politikalara yönelmiştir.
*Teşvik politikalarından vergisel teşvik vergi harcaması başlığında incelenir.
*Gelişmekte olan ülkelerde bölgesel dengesizliklerle mücadelede vergisel teşviklerin etkili olmamasının nedeni sermaye piyasalarının yetersiz oluşudur.
*Yatırım indirimi uygulamasıyla kısa dönemde gerçekleştirilen yatırımlar daha fazla teşvik edilir.
*Malın fiziksel ömründen daha kısa zamanda amorti edilmesi ve bir yıldan uzun olması hızlandırılmış amortisman. Fiziksel ömrü ile ilişkilendirilmesi normal amortismandır.
*Maliye yazının da piyasanın belirli koşullarda beklenen işlevi görmemesine piyasa başarısızlığı denir. Devletin uyguladığı politikaların belirlenen başarıyı sağlayamaması ise devlet başarısızlığıdır.
*Yatırımların desteklenmesinde sık kullanılan vergi istisna ve muafiyetleri gümrük vergisi muafiyeti ve kdv istisnasıdır.
*Büyüme kalkınma finansmanında sorun yaşayan ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle yabancı sermayeyi daha kolay çekebilmek için vergi tatili kullanılır.
*Teşvik kapsamında kamu harcamalarından özellikle kamu alt yapı harcamaları etkili olmaktadır.