Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması (Önemi Sonuçları Maddeleri Sınırlar Özellikleri),Lozan Barış Antlaşması Hakkında Bilgi,Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

♦ Barış konferansının yeri konusunda Mustafa KemaL İzmir’i teklif ettiyse de kabul edilmemiş, İsviçre’nin Lozan şehrinde yapılması kararlaştırılmıştır.

♦ Konferansa; Türkiye, İngiltere, İtalya, Fransa, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya katılmıştır. Boğazlar ile ilgili konular görüşülürken de Sovyet Rusya ile Bulgaristan katılmış, ABD ise gözLemci olarak buLunmuştur.

♦ Anlaşma Devletlerinin TBMM Hükümeti’yle birlikte İstanbul Hükümeti’ni de Lozan Konferansı’na davet etmesi üzerine TBMM, Saltanatı kaldırarak kon­feransa tek heyetle katılmıştır.

♦ TBMM Hükümeti,temsilci olarak Mudanya Ateşkes Antlaşmasındaki başarı­sından dolayı ismet Paşa’yı göndermiştir.

♦ Türk tarafı Ermeni sorunu ve kapitülasyonlar konusunda taviz vermemeyi kararlaştırmıştır.

♦ İtilaf Devletleriyle Türkiye arasında Boğazlar, dış borçlar, savaş tazminatı, Musul meselesi, kapitülasyonlarla ilgili konularda anlaşmaya varılmadığın­dan Lozan görüşmeleri kesilmiştir.

♦ 23 Nisan 1923’te toplanan ikinci görüşmeler sonucunda antlaşma imzalanmıştır.

Antlaşmanın Maddeleri

Sınırlar

Suriye Sınırı

♦ Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması’na göre çizilmiştir.

Irak Sınırı (Musul Sorunu)

♦ İngilizlerle TBMM Hükümeti arasında daha sonra yapılacak ikili görüşme­lerle belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

♦ Irak sınırı 1926’da imzalanan Ankara Antlaşmasıyla aleyhimize çözümlenmiştir.

Yunan Sınırı

♦ Meriç Irmağı sınır kabul edilmiştir.

♦ Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Yunanistan’a bırakılmış, Oniki Ada ise İtalya’ya bırakılmıştır.

Bulgaristan Sınırı

♦ İstanbul (1913) ve Nöyyi Antlaşmaları (1919) esas alınmıştır.

Mısır ve Kıbrıs’ın Durumu

♦ Mısır ve Kıbrıs’ın İngiltere’ye ait olduğu kabul edilmiştir.

Savaş Tazminatları

♦ Dünya Savaşı nedeniyle İtilaf devletleri Osmanlı Devletinden savaş taz­minatı istemişlerdir. İti Laf devletleri savaş sırasında Almanya’da rehin tutu­lan 5 milyon Osmanlı altınını ve savaş sırasında İngiltere’ye sipariş verilen ve bedeli ödenen iki savaş gemisini savaş tazminatı olarak almışlardır.

♦ Böylece fiilen Osmanlı’nın elinde bulunmayan mallar karşılık gösterilerek savaş tazminatı ödenmiştir.

♦ Yunanistan ise Kurtuluş Savaşı’ndan dolayı Karaağaç’ı, savaş tazminatı ola­rak Türkiye’ye vermiştir.

Antlaşmanın Özellikleri

♦ Devletlerin eşitliği ilkesine uygun olarak imzalandığından günümüze kadar geçerliliğini sürdürmüştür.

♦ Askeri zaferden sonra siyasi zafer itilaf devletlerine kabul ettirilmiştir.

♦ Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ortaya konmuştur.

♦ Sömürge altındaki uluslara bağımsızlığı kazanma yolunda örnek olmuştur.

♦ Yeni Türk Devleti’nde yapılması düşünülen yeniliklere ortam hazırlanmıştır.

Azınlıklar ve Nüfus Mübadelesi

♦ Bütün azınLıkLar Türk vatandaşı kabul edilmiştir (Böylece içişlerimize müda­hale engellenmiştir).    ,

♦ Doğu Trakya ve Türkiye’deki Rumlarla, Yunanistan’daki Türkler değiştirilecek (Nüfus MübadeLesi).

♦ Yalnız Batı Trakya’daki Türkler ile İstanbul’daki RumLar mübadeleden muaf tutulacak.

Yabancı Okullar

Yabancı okulLarın eğitim ve öğretiminin Türk Hükümeti tarafından düzen­lenmesi kararlaştırılmıştır.

Kapitülasyonlar

♦ Kesin olarak kaldırılarak ekonomik bağımsızlığın sağlanmasına ortam oluş­turulmuştur.

♦ Türkiye’deki yabancı ticari kuruluşlara TürkyasaLarına uyma zorunluluğu ge­tirilmiştir.

Patrikhane

♦ İstanbul’da kalması ve Patrik seçiminde Türkiye’nin etkiLİ olması kararlaştı­rılmış ayrıca patrikhanenin siyasi yetkileri sona erdirilmiştir.

Osmanlı Borçları

♦ Dış borçLar, Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletler arasında paylaştırılmıştır.

♦ Düyun-ı Umumiye idaresi kaldırılmıştır.

Boğazlar

♦ Başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından idare edilmesi karar­laştırılmıştır.

♦ Boğazların her iki yanında belirli bir alanın silahsızlandırılması sağlanmıştır. Savaş ve barış zamanında savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi belli esas­lara bağlanmıştır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir