Lale Devri Nedir? Lale Devrinde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

Lale Devri Nedir? Lale Devrinde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler,Lale Devri Hakkında Bilgi,Lale Devri Yapılan Yenilikler,Lale Devri

Lale Devri Nedir?

Lale Devri Nedir? Lale Devrinde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler
Lale Devri Nedir? Lale Devrinde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

              18.yüzyıL yeniLikleri “Lale Devri” ile başlamıştır. OsmanlI tarihinde Pasarofça Antlaşmasından Patrona Halil isyanı’na kadar geçen döneme LaLe Devri  (1718-1730) denilmiştir. Haliç ve Boğaziçi’nin çeşitli yerlerinde yapılan saray ve köşklerin bahçeleri­nin lâleler ile süslenmesi ve Lâlenin çokça yetiştirilmesi, bu dönemin adına sonradan “Lale Devri” denilmesine neden olmuştur.

             Lâle Devri’nin en önemli devlet adamı olan Sadrazam Nevşehirli Damat İb­rahim Paşa, ıslahatlarda asıl etkili kişi olmuş ve Padişah III. Ahmet’in de des­teğini alarak Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma yoluna gitmiştir. Dönemin ünlü şairi Nedim’dir.

Lale Devri’nde Yapılan Islahatlar

► Avrupa’daki teknik, bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip etmek ve Av­rupa devletlerinin politikalarını öğrenmek amacıyla Avrupa’nın önem­li başkentlerine geçici elçilik heyetleri gönderilmiştir.

♦ ilk Türk matbaası Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında kurutmuştur.

♦ Bazı dini kitapların dışında, bilimsel, felsefi, edebi ve teknik alanlarla ilgili kitapların basılmasına izin verilen bu matbaada ilk basılan eser Vankulu Lugati’dir,

♦ Bunun yanında Katip Çelebi’nin Tuhfetü’t Kibar ve Cihannüma adlı eser­leri ile Naima Tarihi de basılan diğer eserler arasında yer almıştır.

♦ Matbaa Avrupa’dan alınan ilk teknik yeniliktir.

♦ 1720 yılında İstanbul’da Yeniçeri Ocağı’na bağlı olarak bir Tulumbacı Ocağı (itfaiye örgütü) kurulmuştur.

♦ Devlet eliyle Yalova’da kağıt imalathanesi açılmıştır.

♦ Tıp alanında çiçek aşısı ilk kez uygulanmıştır

♦ Doğu klasiklerinden Arapça ve Farsça bazı eserler ile batı dillerinden birçok eser Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

♦ Avrupa’dan Rokoko ve Barok tarzı örnek alınarak çeşitli mimari eser­ler inşa edilmiştir.

♦ Osmanlı mimarîsinin, Avrupa mimarisinin etkisinde kalması sonucun­da sivil mimari ön plana çıkmıştır.

♦ Ahmet Çeşmesi döneminin en önemli eserlerinden biridir.

♦ Kütüphanelerin açılmasına önem verilmiştir. Bunlar içerisinde en önem­lileri III. Ahmet tarafından Topkapı Sarayı’nda açılan Enderun Kütüp­hanesi ile Yeni Cami kütüphanesidir.

♦ Lale Devri’nde askeri alanda ıslahatlar önemli bir yer tutmamıştır. Bununla birlikte sınırLarda bazı kaleLer inşa ettirilirken, İstanbul surları da onarılmıştır.

♦ Bilim, sanat ve kültürel alanlar çoğunlukta olmak üzere yapılan ıslahatlar­da, ilk defa Avrupa etkisi görülmüştür

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir