Küresel Isınma Nedir? Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Nasıl Önlenir?

Küresel Isınma Nedir? Nasıl Meydana Gelir Sebepleri Nelerdir?, Küresel Isınmanın Nedenleri ve Sebepleri Nelerdir, Küresel Isınma Kısaca Nedir?, Küresel Isınma Ne Demek?, Küresel Isınma Hakkında Bilgi, Küresel Isınmanın Tanımı ve Sebepleri Kısa Bilgi, Küresel Isınmanın En Önemli Nedenleri Nelerdir?, Küresel Isınma Nasıl Önlenir?

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda Küresel
Isınma Nedir? Küresel Isınmanın Nedenleri ve Sebepleri
Hakkında Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

KÜRESEL ISINMA NEDİR?
Küresel ısınma, insanların çeşitli aktiviteleri sonucunda meydana gelen ve sera gazları olarak nitelendirilen bazı gazların artması sonucunda yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ve yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artması süreci olarak tanımlanır.

KÜRESEL ISINMA’NIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Sanayi devriminden bu yana fosil yakıtların çeşitli alanlarda kullanılması, atmosferde karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarını giderek fazlalaştırmış bu da doğal sera etkisini artırmıştır. Küresel ısınma olarak nitelendiren bu ekolojik sorun dünya atmosferi ve okyanuslarda sıcaklığın artışı olarak ortaya çıkmıştır.

Küresel ısınma dünya ikliminde önemli değişiklikler yaratmıştır. son yıllarda olduğu gibi bir tarafta aşırı kuraklık yaşanırken bir tarafta da aşırı yağışlar ve doğal afetler görülmektedir.

Yağışların hızla azalması nehir, dere, göl ve akarsuların kurumasına yol açarken yer altı suları da hızla çekilmektedir. Küresel ısınma saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Küresel ısınma aynı zamanda insan etkisinden kaynaklanan yapay ve küresel iklim değişikliğini de beraberinde getirmektedir.

Küresel ısınmayla atmosferdeki sera gazlarının artışı arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Gündüzleri ısınan yeryüzünden geceleri atmosferin üst tabakalarına doğru ısı enerjisi yayılır. Bu enerjinin bir kısmı atmosferin yeryüzüne yakın kısımlarındaki sera gazları tarafından emilir, bir kısmı da yeryüzüne geri çevrilir. Bu durum hem yeryüzünün hem de yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarının soğumasına engel olur. Bu gazların miktarı ne kadar çok olursa bu yolla meydana gelen ısınma da o derece çok olur.

İnsan etkisiyle sera gazları artmasaydı atmosferdeki doğal etki dünyanın sıcaklığının dengeli kalmasını sağlayacaktı. Uzmanların belirlediğine göre doğal dengenin olması koşuluyla dünyanın ortalama sıcaklığı 14C’tur. Doğal denge durumunda örneğin karbon dioksidin oranı on binde üç olmalıdır. Sera gazlarının artması ve dengenin bozulması küresel ısınmaya neden olmuştur.

Küresel ısınmanın ekolojik bir sorun olmasında fosil yakıt kullanımıyla sera gazlarının özellikle karbon dioksidin anormal derecede artarak atmosferde birikmesinin yanında bitki örtüsünün özellikle ormanların tahrip edilmesi, hızlı ve çarpık kentleşme, hızlı sanayileşme de etkilidir.

Atmosfere bırakılan karbon dioksidin %80-85’i fosil yakıtlardan gelmektedir. Sanayi devriminde önce atmosferde bulunan toplam karbon dioksit miktarı 600 milyar ton iken bugün bu miktar 750 milyar tona çıkmıştır.

Ormanların tahrip edilmesi ve okyanusların kirlenmesi sonucu bitkisel planktonların azalması da karbon dioksit artışına neden olmuştur. Bitkiler Fotosentez yoluyla karbon dioksidi azalttığından karalar ve sularda bitkilerin azalması küresel ısınmayı artırmaktadır. Ormanların tahribinden dolayı yılda 1-2 milyar ton, fosil yakıt kullanımı sonucu 6 milyar ton atmosfere bırakılmaktadır. Bu miktarın ancak yarısı bitkiler ve bitkisel planktonlar tarafından tüketilmektedir. Geri kalanı atmosferde birikmektedir. Karbon dioksidin atmosferdeki ömrünün 50-200 yıl olduğu düşünülürse küresel ısınmadaki etkisi daha kolay anlaşılabilir. Matematiksel modellere göre yapılan hesaplamalarda karbondioksidin iki katına çıkması halinde küresel sıcaklığın 3 C artacağı bildirilmektedir.

Küresel ısınmada rolü olan sera gazlarından metan ve kloroflorokarbon ikinci derecede rol oynamaktadır.

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen küresel iklim değişikliğinin varlığı çeşitli felaketlerle kanıtlanmaktadır. Sel felaketleri, açlık ve ölümlere neden olan kuraklıklar, tropik ormanlardaki dev yangınlar, buzul erimeleri, şiddetli kasırga ve tayfunlar bazılarıdır.

Son yüzyılın en sıcak ve en kurak yazları geçtiğimiz 8-10 yıl içinde yaşanmıştır. Sıcaklık ölçümleri ile elde edilen bu sonuçları buzulların erimesi de desteklemektedir. Örneğin Güney Kutbu’ndan kopan son derece büyük kütleye sahip buzulların olması, İzlanda buzullarının erimesi, Himalaya ve Alplerdeki buzulların son 30 yılda oldukça büyük bir hızla erimesi küresel ısınma gerçeğinin göz ardı edilemeyecek kanıtlarıdır. Küresel ısınmadan en olumsuz etkilenecek bölgeler Avrupa’nın güney kıyı kentleri, Afrika ve Asya’nın orta kesimleri olacaktır.

Küresel iklim değişikliği bazı ekolojik sonuçları da getirecektir. Akdeniz Bölgesi gibi tarıma uygun alanların çölleşeceği, Sibirya gibi soğuk bölgelerin tarıma elverişli hale geleceği, buz dağlarının erimesiyle de büyük felaketlerin olabileceği düşünülmektedir. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden biri de canlı türleri üzerinde olacaktır.

Buzulların erimesi, kuraklık ve bitki örtüsünün bozulması vb. durumlar habitatları da etkileyecektir. Canlı türlerinin üreme, beslenme, korunma gibi yaşamsal faaliyetlerinde sorunlar yaşanacağından tür sayısında azalma olacaktır. Tehdit altındaki bazı türler de yok olma tehlikesiyle karşılaşabilecektir.

KÜRESEL ISINMA NASIL ÖNLENEBİLİR?

Küresel iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler tüm dünya ülkelerini ilgilendirdiğinden küresel ölçekte uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bunun için üç ana başlıktan söz edilebilir.

1- Sera gazlarının azalması. Fosil yakıt kullanımına olan desteğin azalması.
2- Enerji kullanımında verimliliği artırmak. Otomobillerde, evlerde, makinelerde vb. enerjiyi verimli kullanmak.
3- Yeni enerji kaynaklarını desteklemek. Güneş pilleri, jeotermal ve rüzgar enerjisinden yararlanmak vb.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir