Kur’an-ı Kerim’de Hangi Konulara Yer Verilmiştir

KUR’AN-I KERİM’DE HANGİ KONULARA YER VERİLMİŞTİR?

İslam dini insanla Allah arasında sağlam bir bağ kurmayı hedeflemektedir. Allah tüm evreni insan aklını hayrette bırakacak, düşünceleri yüce bir yaratıcıya yönlendirecek şekilde yaratmıştır. İnsandan kendisine verilen akıl ve irade sayesinde, yaratılanlardan yola çıkarak yüce bir yaratıcının varlığına ulaşması beklenir. Bu konuda Yüce Allah Zariyat suresi 56. ayette, ”Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler (Beni tanısınlar) diye yarattım.” buyurmaktadır. Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’de insanın yaratıcısına karşı görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Ayrıca insanın insanla ve evrende yaratılan canlılarla nasıl bir ilişki içinde olması gerektiği gibi konular yer almaktadır.

Din, genel anlamda inanç ve ibadet olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Din kişinin inanç ve ibadetle elde ettiklerini insanlar arası davranışlara da yansımasını ister. Bu da ahlaki hükümleri ve kuralları ortaya çıkartır. İnanç, ibadet ve ahlak Kur’an-ı Kerim’in üzerinde durduğu önemli konulardır.

İnanç

İnanç, Allah tarafından Peygamberimize indirilen dinin emirlerine şüphe etmeden gönülden inanmaktır. İnanan bir insanın ilk yapması gereken, Peygamberimize indirilen kur’an’da yer alan hususlara iman etmektir.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan konuların başında İslam dininin inanç esasları gelmektedir. Yüce Allah İslam dininde yer alan temel inanç esaslarını Kur’an-ı Kerim’de Nisa Suresi 136. ayette, ”Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine , Peygamberine indirdiği Kitaba ve daha önce indirdiği Kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam anlamıyla sapıtmıştır.”  şeklinde ifade etmektedir. Yine bu konuda Yüce Allah İhlas suresinde şöyle buyurmaktadır: ” De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”

Kur’an’da yer alan inanç esaslarını  ifade etmek gerekirse, Allah’ın varlığına, Peygamberlerine, Kitaplarına, Meleklerine, Ahiret Gününe, Hayır ve Şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır.

Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak İslam dininde olduğu gibi tüm ilahi dinlerde  de temel ilkedir. Bu durum Kur’an’da Al-i İmran Suresi 64. ayette, ”(Resulüm!) de ki: Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek bir söze geliniz: Allah’tan başkasına tapmayalım, ona hiç bir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın…” şeklinde ifade edilmektedir.

Dinimizin inanç esaslarından biri de ahiret gününe iman etmektir. Ahirete iman bu dünyanın bir gün sona ereceğine, daha sonra yeni bir hayatın başlayacağına inanmaktır. Ahiret inancı fert ve toplum açısından çok önemlidir. Ahirete inanan kişi bir gün yaptıklarının hesabını vereceğine inandığı için ölçülü hareket eder. kur’an-ı Kerim bu konuda Zilzal suresi 7 ve 8. ayetlerde, ”Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” buyurmaktadır.

İslam dininin inanç esaslarından biri de peygamberlere imandır. Peygamberlerin görevi Allah’ın insanlara ulaştırmak istediği ilahi ve vahyi insanlara ulaştırmaktır. kur’an-ı Kerim’de her topluma bir peygamber gönderildiği ifade edilmektedir. Meleklerin varlığına inanmak da İslam’ın inanç esaslarındandır. Yüce Allah Kur’an’da Araf suresi 206. ayette bu konuya şöyle işaret etmektedir: ”Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır.”

İslam dininin diğer bir inanç esası da kitaplara imandır. Kur’an’da bu konuda Nisa suresi, 285. ayette, ”Ey iman edenler… Gerek resulüne indirdiği Kitaba ve gerekse daha önce indirdiği kitaplara iman edin.” buyrulmaktadır.

İbadet

Dinimizin diğer bir önemli konusu ibadetlerdir. İbadetler, kişinin Allah’a daha derin bir sevgi ve saygı ile bağlanmasını sağlar.

Kur’an’da İbadetin Önemi Nedir?

İslam dininde inançlar önemli olmakla beraber yeterli değildir. Kişinin inancını davranışlara dönüştürmesi gerekir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Zariyat suresi 56. ayette, ”Ben insanları ve cinleri, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” buyurarak ibadetin önemini ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim ibadetlerin şekil yönünden daha çok mahiyeti, kim için ve hangi duygularla yapılacağına ilişkin bilgiler verir. Bu husus Kur’an-da Araf suresi 29. ayette, ”… Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız ona has kılarak ona yalvarın…” şeklinde ifade edilmiştir.

İbadetler, kul ile Allah arasındaki bağı kuvvetlendirir. İbadet ayrıca kul ile  Allah arasında oluşan sevgi ve saygı bağlarını canlı tutar ve onu kötü tutum ve davranışlardan uzaklaştırır. kur’an’da bu konuda Ankebut suresi 45. ayette, ”Namaz insanı kötülüklerden ve hayasızlıktan alı koyar.” buyrulmaktadır.

Ahlak

Kur’an-ı Kerim’de önemle üzerinde durulan konulardan biri de ahlaktır. İnanç ve ibadet kişinin Allah ile sağlam bir bağ kurmasını sağlar.  Ahlak ise inanç ve ibadetlerin bir sonucu olarak samimi ve içten gelerek yapılan davranışlardır.

Allah’a karşı sorumluluğumuz, ona inanmak ve layık olduğu şekliyle ibadet etmektir. Aynı zamanda Allah biz kullarından insanlara karşı güzel ahlak sergilememizi de istemektedir. Güzel ahlak bir yönüyle kişinin yaratıcısına karşı sevgi boyutunu oluşturmaktadır.

İslam dini insanların barış, huzur ve güven içinde yaşamasını ister. Toplumda uyulması gereken ahlak kuralları belirleyerek bunlara uyulmasını ister. Yüce Allah Kur’an’da Kalem suresi 4. ayette, ”Ve sen (Ey Muhammed) yüce bir ahlak üzeresin.” buyurarak ahlakın önemini ifade etmiştir.

Anne babaya iyi davranmak, komşu ve akrabalarla iyi ilişkiler kurmak, yoksullara yardım etmek, başkalarının özel hayatına saygılı olmak Kur’an’ın öğütlediği güzel ahlak ilkeleridir. Ayrıca Kur’an hoşgörü, merhamet, alçak gönüllülük, sabır, adalet, dürüstlük, kanaat gibi güzel ahlak davranışlarını öğütler. Yüce Allah Kur’an’da Araf suresi 199. ayette, ”Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” buyurmaktadır. Yine özel hayata saygı konusunda Kur’an’da Nur suresi 27. ayette, ”Ey iman edenler! kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir, herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.” buyrulmaktadır. Bizler de dinimizin yapmamızı istediği davranışları yapmalı yasaklarından da uzak durmalıyız.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir