Konfederasyon Kısaca Nedir?

Konfederasyon, Konfederasyon Ne Demek?, Konfederasyon Nedir?, Konfederasyon Nedir Kısaca, Konfederasyon Nedir Nasıl Kurulur?, Konfederasyon Kurma Şartları, Konfederasyon Kurma Koşulları

KONFEDERASYON NEDİR?

2821 sayılı Sendikalar Kanunu gibi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre de işçi ve işverenlerin kurabileceği tek sendikal üst kuruluş konfederasyondur. Konfederasyon, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun tanımlar başlığını taşıyan 2. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre konfederasyon, “Değişik işkollarında en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip” kuruluşlardır. Yapılan bu tanım bağlamında,

konfederasyon kavramının unsurları;

         Farklı işkollarında faaliyet gösteren en az beş sendikanın bir araya gelmesi,

         Tüzel kişi olması,

•         Kuruluş olması, 

şeklinde sıralanabilir.

Hem işçi ve hem de işveren konfederasyonları için getirilmiş bu ortak tanıma göre konfederasyonların
kurulabilmesi için;

         En az beş sendikanın bir araya gelmesi,

•         Bu sendikaların değişik işkollarmdan olması gerekir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerinden anlaşılabileceği üzere, konfederasyonlar işçi sendikaları tarafından meydana getirilirse işçi konfederasyonları, işveren sendikaları tarafından meydana getirilirse işveren konfederasyonu adını alırlar.

Kuruculuk Koşulları

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre, sendika kurucularının öncelikle işçi sendikası kurucusu ise işçi niteliğine, işveren sendikası kurucusu ise işveren niteliğine sahip olması gerekir (STİSK m.2, 3).Bu genel koşula ilaveten sendika kurucularının Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 6.maddesinde öngörülen sendika kurucularında aranan niteliklere de sahip olması gerekir. Söz konusu madde hükmüne göre sendika kurucularının; “Fiil ehliyetine sahip olmaları, sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmaları, Türk Ceza Kanunu ’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ediminin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyetlerinin bulunmaması” gerekir. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda sendika kurucularında aranılan nitelikler arasında “Türk vatandaşı olmak ve Türkçe okur-yazar olmak” koşullarına yer verildiği halde, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş  Sözleşmesi Kanunu’nun 6. madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere, sendika kurucu olabilmek için Türk vatandaşı olmaya ve Türkçe-okur-yazar olmaya gerek kalmamıştır (Demir, 2005, s.330; Tuncay, 2010, s.43).

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda işçi ve işverenler arasında, kuruculuk koşullan yönünden herhangi bir ayırım yapılmamakla birlikte, işveren sendikası kurucuları açısından yalnızca işverenin tüzel kişi olması hali için özel bir düzenleme getirilmiştir (STÎSK m.6/2). Buna göre, sendika kurucusu işverenin gerçek kişi olması durumunda, işçi sendikası kurucuları için aranan ve yukarıda sıralanan koşullardan, sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olma koşulu hariç, bütün koşullar işveren için de aranacaktır (Erkul, 1991, s.74; Eyrenci, 1984, s.63; Şahlanan, 1995, s.42). Sendika kurucusunun işveren vekili olması durumunda ise, işveren vekillerinin de işverenler için aranan koşullara sahip olması gerekir (Çelik, 2010, s.448). İşveren sendikasının kurucusu tüzel kişi ise, aynı koşullar sendikaların kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olma koşulu hariç tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi için de aranacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir