Kent Nedir Tanımı

KENT NEDİR

Kent: insan İlişkileri açısından ancak belirli nüfusa sahip toplumlarda karşılanması mümkün olan fizyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçların belirli düzeylerde karşılandığı; her ülkenin kendi özelliklerine göre kriterlerini belirlediği fiziki yerleşme alanlarıdır.

Kentlerin, nüfus yoğunluğu fazla yerleşme alanları olmasının yanı sıra, buralarda yürütülen hizmet ve faaliyet çeşitleriyle ilgili örgütleri ve personeli de barındırdık- lan şüphesizdir. Hatta kentler, sınırları içerisinde yoğun şekilde yürütülen faaliyet ve hizmet çeşidine göre de “karakter” dolayısıyla diğer yerleşme alanlarından ay­rılmalarının kolaylaştığı söylenebilir.kent

Kentler, siyasi, fiziki ve fonksiyonel açılardan incelenebilirler. Siyasi açıdan kentler, belirli idari sınırlar içerisinde görev yapan yönetimlere sahip birimlerdir. Fiziki açıdan kentler, değişik amaçlar için kullanılan çok sayıdaki binalar ile ulaşımı sağlayan yollardan oluşur. Fonksiyonel açıdan kentler ise, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapıldıkları yerleşme alanlarıdır. Kentleri çeşitli yönleriyle ta­nımlamaya çalışan bu ifadeler, geçerliklerini sanayileşmenin başlangıcına kadar korumuşlardır. Ancak, sanayileşmenin başlaması kentlerin fiziki açıdan birbirleriy- le olan ayrılıklarını ortadan kaldırmaya başlamıştır. Özellikle çağımızda kentler, kendilerini çevreleyen daha küçük yerleşme birimleriyle ve hatta birbirleriyle fizi­ki sınırlar açısından birleşmeye başlamışlardır.

Kentlerin fiziki özelliklerini kaybet­meleri tehlikesi yanında asıl sorun, kentlerin fonksiyonları açısından kendisini gös­termiştir. Çünkü merkezi kentte çalışanların büyük bir kısmının kent dışı yerleşme alanlarında, diğer bir ifadeyle çevre kentlerde (banliyölerde) yaşadıkları ve çalış­mak için, işyerlerine sabah gelip akşam gittikleri bir gerçektir. Bu ise, bir anlamda sosyal ve kültürel farklılıkların ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Gerçekten de kent dışı yerleşme alanlarında yaşayanların, en az kentlerde yaşayanlar kadar sos­yal ve kültürel faaliyetlerle ilgilenmeye başlamaları kentlerin fonksiyonları açısın­dan farklılıklarını ortadan kaldırmıştır. Diğer taraftan sanayileşmeyle birlikte, kentlerin idari sınırları açısından da problemler ortaya çıkmıştır.

Şehirlerin idari sınırla­rı fiziki ve fonksiyonel özelliklerine uygun düşerken; sanayileşmeyle birlikte bu yapay ayırımdaki kesinliğin de ortadan kalktığını görmekteyiz. Kent kavramının bu gelişmesi bir yerde kentleşme (urbanization) ile kent büyümesi (urban growth) arasında ayrım yapmamızı gerektirir. Çünkü kentleşme, hem statik hem dinamik bir anlam taşır. Kentleşmenin statik anlamı kentin gelişmesinin belirli bir derecesi­ni belirtir. Buna karşılık, kent büyümesi dinamik bir özellik gösterir ve kentte mey­dana gelen gelişmelerin metodları üzerinde durur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir