Kariyer Kısaca Nedir?

Kariyer Nedir, Kariyer ne demek, kariyer hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu

KARİYER NEDİR? 

Kariyer: bireyin yaşamı boyunca öğrenmesi, ilerlemesi ve gelişmesi olarak ifade edilmektedir.

Günümüzde insan kaynakları açısından önemli hâle gelen kavramlardan birisi de kariyerdir. Bugün birçok kişi eğitimi süresince iş yaşamına yönelik bireysel kari­yer hedeflerini belirlemekte ve bunlara ulaşmak için performansını artırmaya çalış­makta, birçok işletme de işe aldığı personele yönelik kariyer planları yapmak ve bunları başarıyla uygulamak için yoğun çaba göstermektedir. Kariyer herkes için aynı anlamı ifade etmeyebilir. Bazıları için kariyer işte ilerlemek, bazıları için daha üst makamlara gelmek, bazıları için kendini geliştirmek bazıları içinde kendini ger­çekleştirme gereksinimini gidermektir.

Kariyer kelimesinin yabancı dillerdeki köklerine bakıldığında Latince “carrus” (at arabası), “carrera” (yol), Fransızca “carrierre” (yarış yolu), İngilizce “career” (meslek) anlamlarında kullanıldığı görülmektedir. Kelimenin Türkçe kullanımında ise yaşam, iş ve meslek kavramlarını karşıladığı söylenebilir. Birey açısından kari­yer, bir işe sahip olmanın ötesinde bir anlam taşımaktadır. Kariyerde ilerleme daha çok gelir, sorumluluk, mesleki ve sosyal anlamda daha yüksek saygınlık elde etmeyi ifade etmektedir. (Seçer ve Çınar, 2011, s. 51).

Kariyer, bireyin çalışma rollerinin dizisi ve örüntüleridir. Geleneksel olarak ka­riyer, yalnızca yönetici veya profesyonel rolleri işgal eden kişilere uygulanmaktay­ken çalışma rolleriyle ilgili olarak herkes için daha geçerli olan bir kavram haline gelmeye başlamıştır. Ayrıca, kariyer çalışma rollerinde yukarıya doğru hareketi ve ilerlemeyi ima etmek için de kullanılmaktadır. Kariyer daha geniş tanımla “bireyin yaşamı boyunca öğrenme ve işindeki gelişmeyi” ifade etmektedir; bu nedenle de bireylerin gönüllü çalışmalarını ve diğer yaşam deneyimlerini kapsar.

Bir kişinin sahip olduğu kariyeri, sadece onun sahip olduğu işler değil, iş yerinde kendisine verilen iş rolüne ilişkin beklenti, amaç, duygu ve arzularını gerçekleştirebilmesi için eğitilmesi ve böylece sahip olduğu bilgi, beceri, yete­nek ve çalışma arzusu ile o işletmede ilerleyebilmesi anlamını da taşımaktadır. Kariyerdeki ortak noktaları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

•      Sadece üst düzeyde, yüksek statülü işler için değil, her meslek için kariyer vardır. Bir genel müdürün, bir işçinin ya da bir akademisyenin kendilerine özgü birer kariyer yaşantıları vardır.

•      Dikey hareketlilik yanında, aynı örgütsel kademede kalarak çeşitli bilgi, be­ceri ve yetenekler elde edinilerek de kariyer kazanılabilir.

•      Bireyin kariyerinde söz sahibi olan sadece yönetim değildir. Birey kendi ka­riyerini kendisi planlayabilmektedir.

•      Kariyeri bir örgüte üye olmakla kazanılan bir edinim şeklinde sınırlamamak gerekir. Birey iş dışındaki faaliyet ve yaşantıları ile kariyerine katkı yapabil­mekte hatta hızla değişen dünyada birden fazla kariyere sahip olan kişilerin sayısı hızla artmaktadır.

Kariyer; bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır. Bunun sonu­cunda daha fazla para kazanmak, sorumluluk üstlenmek, statü, güç ve saygınlık el­de etmek ister. Kariyer bir yandan kişisel doyum sağ­larken diğer yandan statü ve saygınlığı da beraberinde getirmektedir. Bunun ya­nında kariyerin gelişmesiyle birlikte kişi daha fazla maddi kazanımlar elde ederek yaşam standardını yükseltmektedir. O nedenle kariyer birçok kişi için anlamlı ve önemlidir.

İnsan kaynakları yönetiminin yalnızca işe alırken bilgi ve yeteneğe göre seçim yapması yeterli olmayıp bu yetenekli kişileri örgütte tutabilmesi de önemlidir. Bu nedenle bireye özgü uygun çalışma ve yükselme olanakları sağlanmalıdır. Yete­nekli kişilere örgütte kariyer yapma fırsatı tanınırsa onları örgütte sürekli tutabil­mek ve etkinliği artırmak giderek kolaylaşmaktadır.

Kariyer seçimi; bireyin istek ve gereksinimleri ile ilgi ve yeteneklerini en uygun noktada buluşturan karardır. Böyle bir karar sonucunda çalışan, daha yüksek per­formansla işini sürdürürken yüksek iş doyumuna ulaşır. Kendisinin önemli oldu­ğunu, anlamlı bir iş yaptığını ve değer yarattığını düşünür. Bu durum kişinin moral ve motivasyonunu yükselterek örgüte olan bağlılığı­nı artırmaktadır, işinde beklediği kariyer hedeflerini gerçekleştiren ya da gerçekleştireceğini düşünen birey, işini daha çok sevmeye başlamakta bu da işteki per­formansını yükseltmektedir. Tüm bunlar sadece kişi açısından değil, örgüt açısın­dan da olumlu birçok sonuca yol açmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir