İşyeri Nedir? İşyeri Bildirgesi Nedir?

İşyeri Nedir?, İşyeri Bildirgesi Nedir?, İşyeri, İşyeri Bildirgesi

İŞYERİ NEDİR?

İşyerinin Tanımı

İş Kanunu’nun 2. maddesinde işyeri “işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim” olarak tanımlanmıştır (İK m.2/1). Aynı maddenin 2. fıkrasında, “İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerlerine bağlıyerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçların da işyerinden sayılacağı” (İK m.2/2) ifade edilmiştir. Maddenin 3. fıkrasında, “İşyerinin, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütün olduğu belirtilmiştir” (İK m.2/3).

Gerçekten işyerinin doğumu için öncellikle tanımda belirtilen unsurların biraraya gelmesi gerekmektedir. Bu anlamda işyeri; arsa, bina, makine, araç-^e gereçler, hammadde gibi maddi unsurlardan tecrübe, buluş ve müşterilerle olan ilişkiler gibi maddi olmayan kıymetler ile patent, alacak haklan gibi haklardan ve beşeri işgücünden (emek) meydana gelir.

İşyerinin sınırlarının çizilmesinde salt yukarıda belirttiğimiz örgütü ele almak sakıncalar doğuracağından işyeri ile amaçsal ve yönetsel birlik için de olan yerleri de işyerinden saymak gerekir. Böylece, fabrika, atölye, lokanta hastane, şekerleme fabrikasındaki kutu yapım atölyesi, bir fabrikanın satış mağzası da işyerinden sayılmaktadır. Benzer şekilde, işyerinin dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene gibi amaçlarla oluşturulmuş sosyal tesisleri ile işyerine bağlı kamyon, nakliye aracı, grayder, dozer, forklift veya otomobil gibi iş araçları da işyerinden sayılmaktadır. İşverenin aracın maliki olması zorunlu değildir (Güven ve Aydın, 2010, s.59; Süzek, 2011, s.175; Çelik, 2010, s.57-58).

işyeri vasfının kazanılması için işyerinde görülen işin niteliği önem taşımamaktadır. Bir yerin, iş hukuku bakımından işyeri olarak kabul edilebilmesi için işçi çalıştırılması zorunludur ancak kaç işçinin çalıştığı önemli değildir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2. maddesinde ise işyeri kavramının 4857 sayılı İş Kanunu’nda olduğu gibi düzenleme altına alınması hüküm altına alınmıştır.

İşyeri, mal ve hizmet üretimine yönelik teknik bir amaç için kurulurken işletme, iktisadi bir amaç olan kâr sağlamayı hedeflemektedir.

İŞ YERİ BİLDİRGESİ NEDİR?

İşyerini Bildirme

İş Kanunu kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren yahut işyerini kapatan işveren; işyeri ve çalıştırdığı işçilere ait bilgileri bir ay içinde Bölge Müdürlüğü’ne (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü) bildirmekle yükümlüdür (İK m.3/1). Ancak hemen ekleyelim ki, işverenler, işveren vekilleri ile işçiler bir aylık bildirim sürelerine bakılmaksızın, işyerinin faaliyete geçişi ile birlikte İş Kanunu hükümlerine tabi olurlar (İK m.l). Sözkonusu bildirme yükümlülüğü, alt işveren için de geçerlidir. (İK. m3/2).

Bildirim yapılması yükümlülüğü sadece sürekli işlerin uygulandığı işyerleri için sözkonusu olup süreksiz işlerin görüldüğü işyerleri için bildirim yükümlülüğü yoktur. İşverenin bu bildirimi yapmaması, işyerine İş Kanunu hükümlerinin uygulanmasını engellemez. İş Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenen sözkonusu bildirimin amacı çalışma hayatının devlet tarafından gerektiği gibi denetimine olanak sağlamaktır. Zira bildirim yapılmamış olsa bile işyerleri, işverenler ve işçiler hakkında İş Kanunu hükümleri bu sıfatların kazanıldığı tarihten itibaren uygulanmaya başlar. Dolayısıyla bildirim yapılmasa bile işyeri işçi çalıştırmaya başlamakla Kanun kapsamına girer .

Kanunun öngördüğü koşullar altında bildirimin yapılmaması veya geç yapılması işyerinin başlangıçtan itibaren uygulama alanının içine girmesine engel değildir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir