İşveren Alt İşveren Nedir? Kimdir? Alt İşveren Sözleşme Örneği

İşveren, İşveren Kimdir?, İşveren Vekili, İşveren Vekili Kimdir?, Alt İş Veren Kimdir?, İşveren Nedir?

İŞVEREN  KİMDİR? NEDİR?

İş Kanunu, işverenin tanımını işçi kavramına bağlı olarak yapmıştır. İş Kanunu’na göre, “İşçi çalıştıran

gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren sayılır ” (İK m.2/1).

İşveren gerçek kişi olabileceği gibi, şirket, demek, sendika gibi özel hukuk tüzel kişisi veya devlet, üniversite, belediye gibi kamu hukuku tüzel kişisi olabilir. Yeni İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu’ndan farklı olarak, bakanlıklar veya adi şirketler gibi gibi tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları da işveren olarak kabul etmiştir (Şakar, 2003, s.49).

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu açısından işveren kavramı da 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanımlandığı gibidir.

İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR?

Gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan kamu kurum ve

kuruluşlar işveren sayılırken, işçi olabilmek için mutlaka gerçek kişi olmak gerekir.

İşveren Vekili

İş Kanunu’nun 2. maddesine göre “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili” deııirJİK m.2/4). Örneğin, işveren adına hareket eden bir fabrika müdürü, insan kaynakları yöneticisi, atölye şefi ve benzeri kişiler ya da aynı işverene ait birden çok işyerinin bulunması halinde, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi işletme yönetiminde görev alanlar işveren vekilidirler.

İşveren vekilleri doğmdan temsil yoluyla işvereni temsil eder ve bu sıfatla işçilere karşı işlem ve davranışlarından doğrudan doğruya işveren sorumludur (İK m.2/4). İş Kanunu’nda işveren için öngörülen sorumluluk ye zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır.

Bir işyerinde işverenin ihtiyaç duyduğu sayıda farklı yetkilere ve görev alanlarına sahip işveren vekili olabilir (Şakar, 2003, s.55). İşveren vekilleri, işveren ile aralanndaki ilişki bakımından (iş sözleşmesiyle çalışmak koşuluyla) işçi sayılırlar. Nitekim İş Kanunu da bu durumu “…işveren vekilliği sıfatı işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz” şeklindeki hükmü ile açıkça ifade etmiştir (İK m.2/5).

~Ancak Kanunda işveren vekilleri için sözkonusu edilen sorumluluğun her işveren vekilinin yetkisi ve görevi ilesınırlı olduğu, işveren için öngörülen her çeşit sorumluluğu kapsamadığını kabul etmek gerekir.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işveren vekili “işveren adına işletmenin bütününü yönetenleri” ifade eder (STİSK m.2).

ALT İŞVEREN KİMDİR? NEDİR?

“Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir” (İK m.2/6). Yine aynı madde de bu ilişkide, asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işverenle birlikte sorumlu olduğu düzenleme altına alınmıştır.

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi süreriyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi takdirde asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıcından itibaren asıl işverenin işçisi sayılacaktır. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez (İK m.2/son).

ALT İŞVEREN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Alt İşveren Sözleşme Örneğini PDF Formatında Buraya Tıklayarak Altisverenlik_Sozlesmesi İndirebilirsiniz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir