İşsizlik Sigortası Nedir? Nasıl İşler

İşsizlik Sigortası Nedir? Nasıl İşler,İşsizlik Sigortası,İşsizlik Sigortası Hakkında Bilgi,İşsizlik Sigortası Anlamı Nedir,İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Nedir?

İşsizlik sigortası 2000 yılında 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu ile uygulaması başlayan bir sistemdir, işsizlik sigor­tası sisteminin kurulması ile ilgili olarak 4447 sayılı Kanunun genel gerekçesinde, işsizliğin olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerinden vatandaşların korunması ve sosyal adaletin sağ­lanması anlayışı ön plana çıkarılmıştır. Bu kapsamda on yılı aşkın süredir uygulanan işsizlik sigortası sistemi, işini kay­bedenlere gelir desteği sağlamanın yanında istihdamı teşvik eden ve koruyan bir yapıya bürünmüştür.

işsizlik sigortası; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterlili­ğinde olup, kendi kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalıların uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta olarak tanımlanabilir.

Ulusal İstihdam Stratejisinde ve Onuncu Kalkınma Planında işsizlik sigortasının daha fazla sosyal koruma sağlayacak şe­kilde yeniden düzenlenmesine ilişkin politikalar yer almak­tadır.

Bu politikaların hayata geçirilmesine ilişkin olarak; işsizlik sigortasının kapsamı, ödeme miktarı, süresi ve koşullarının, ulusal işsizlik oranlarına duyarlı bir şekilde ve dezavantajlı gruplar dikkate alınarak 2023 sonuna kadar iyileştirilmesi ve işsizlik ödeneği koşullarını sağlamasına karşın başvuru­da bulunmayanların tespiti, bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması, değişikliklere ilişkin etki analizi ve mevzuat ça­lışmalarının gerçekleştirilmesi yönünde eylem planlan oluş­turulmuştur. Bu eylem planlarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, Kurumumuzun 2013-2017 Stratejik Planı çerçevesinde, iş­sizlik sigortası işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçek­leştirilmesini sağlamaya yönelik hedeflerden birisi de başvuruların %97’sini aynı ayda sonuçlandır­maktır. Böylece işini kaybeden­lerin gelir kayıpları daha hızlı bir şekilde telafi edilmeye ve işsizli­ğin olumsuz etkileri en aza indiril­meye çalışılmaktadır. 2014 yılında ülke genelinde başvuruların %98’i aynı ay içerisinde sonuçlandırılmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir