İslam’ın Dünya Hayatına Bakışı
İnsan, Allah’ın mükemmel bir biçimde yarattığı ve yeryüzündeki halifesi olan bir varlıktır. Allah dünyanın içindeki varlıkları insanın emrine vermiştir. Bu konuda Kur’an’da “Göklerde ve yerdeki her şeyi sizin hizmetinize veren odur. . . “(Câsiye suresi 13. ayet.) buyrulmaktadır.
Yeryüzündeki her şeyi insanın emrine veren Allah, onu başıboş bırakmamıştır. Kur’an’da”Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer inanır, (günahlardan) korunursanız (Allah) size mükâfatlarınızı verir … ” (Muhammed suresi 36. ayet.) buyrularak insanın inanmasına vurgu yapılmaktadır.

Dünya hayatı insanın ahiret hayatını kazanacağı yer olması açısından önemlidir. Allah, ölümü ve hayatı insanları imtihan etmek için yaratmıştır. Kur’an’da “O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…” (Mülk suresi 2. ayet.) buyrulmaktadır. Peygamberimiz de “Dünya ahiretin tarlasıdır.” buyurarak ahirette elde edilecek karşılık bakımından dünya hayatının önemini vurgulamıştır. Bu sebeple insan dünya hayatını iyi değerlendirmeli, tutum ve davranışlarında dikkatli olmalı, her türlü iyi ve güzel işleri yapmaya çalışmalıdır. Çünkü insan hem yaptıklarından hem de yapabilecekken yapmadığı iyilik ve güzelliklerden sorumludur. Kur’an’da “Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür. Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.” (Zilzâl suresi 7-8. ayetler.) buyrulmaktadır. Kur’an insanı dünyanın cazip ve nefse hoş gelen zararlı yönlerine karşı uyarmaktadır. Kur’an’da “Ey inananlar, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmak¬tan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardır. ” (Münâfikun suresi 9. ayet.) buyrulmaktadır.

İnsan ahiret hayatında mutlu olmak için çalışırken dünyanın da helal olan nimetlerinden de istifade etmelidir. Kur’an-ı Kerim bizi iyilik yapmaya, hayır işlemeye teşvik ediyor, fakat dünyadan da nasibimizi unutmamamızı hatırlatıyor. Kur’an’da “Allah’ın sana verdiği (nimetlerle) ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma… ” (Kasas suresi 27. ayet.) buyrulmaktadır.

İnsan ne dünyası için ahiretini ne de ahireti için dünyasını feda etmelidir. Kur’an’da dua ederken bizim dünya ve ahiret hayatı için iyilik istememiz tavsiye edilmiştir: “Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.” (Bakara suresi 201. ayet.).