İMKB Nedir? Ne İş Yapar?

İMKB Ne Demek?, İMKB’nın Açılımı Nedir?, İMKB’nın Anlamı Nedir?, İMKB Kısaca Nedir?, İMKB Ne İş Yapar?, İMKB Ne İşe Yarar?, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ne İş Yapar?, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ne Zaman Kuruldu?, İMKB Ne Zaman Kuruldu?

İMKB NEDİR? NE İŞ YAPAR?

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 91 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna­meye dayanılarak kurulan, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan ve Sermaye Piyasası Kumlunun gözetim ve denetimine tabi, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur. İMKB 26 Aralık 1985 tarihinde kurulmuş ve 3 Ocak 1986 tarihinde faaliyete başlamıştır.

İMKB piyasalarında hisse senetleri, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, borsa yatırım fonları ve varantlar işlem görmektedir. İMKB, menkul kıymetlerin, organize piyasalarda güven ve şeffaflık ortamında işlem görmesini ve fiyatlanmn rekabet koşullarında oluşmasını sağlamaktadır. Yatırımcıların, İMKB piyasalarında menkul kıymet alım-satımı yapabilmesi için yetkili bir aracı kuruluş nezdinde he­sap açtırmaları gerekmektedir.

İMKB’de halka açık anonim şirketlerin hisse senetleri, “hisse senetleri piyasası” ve “gelişen işletmeler piyasası” olmak üzere iki piyasada işlem görmektedirler. His­se senetleri piyasası, “Ulusal Pazar”, “Kurumsal Ürünler Pazarı”, “İkinci Ulusal Pazar” ve “Gözaltı Pazarı ”ndan oluşmaktadır. Kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin hisse senetleri ise “Gelişen iş­letmeler Piyasasında işlem görebilir. Bunun dışında halka açık olmakla birlikte payları İMKB’de işlem görmeyen şirket hisse senetlerinin işlem görmesi amacıyla, İMKB bünyesinde, “Serbest işlem Platformu” oluşturulmuştur.

İMKB; Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Komiteler ve Borsa Baş­kam ile Borsa Başkanma bağlı Başkanlık teşkilatından oluşmaktadır.

Genel Kurul, borsanın üst karar organı olup Borsa üyelerinden oluşmaktadır. Üyeler aracı kurumlar, ticari bankalar ile yatırım ve kalkınma bankaları olmak üze­re üç gmpta sınıflandırılabilir. Genel Kurul’un görevleri arasında, Borsanın yetki­sinde bulunan yönetmelikleri karara bağlama, yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporunu inceleyerek onaylama, borsanın bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını inceleyerek karara bağlama, kendisine tanınan yetki doğ­rultusunda yönetim kurulunun üç üyesini seçme sayılabilir. Genel kurul kararları Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile yürürlüğe girmektedir.

ÎMKB Yönetim Kurulu bir başkan ve altı üye olmak üzere yedi kişiden oluşur. Borsa Başkanı, yönetim kurulunun da başkamdir. Borsa başkanı ve yönetim kuru­lunun üç üyesi, Bakanlar Kurulu tarafından müşterek kararname ile atanır. Yöne­tim kurulunun diğer üç üyesi, İMKB Genel Kurulunca üyeleri arasından grup ayrı­mı yapılmaksızın seçilir. Yönetim kumlu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan Vekili seçer. Borsa Başkam’mn görev süresi dört yıl, yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ise üç yıldır.

İMKB kendisine ait özel bütçe ile yönetilmektedir. İMKB gelirleri; üyelerin giriş ve yıllık aidatları, menkul kıymetlerin kotasyon ücretleri, borsa işlemlerinin tescil ücretleri, disiplin cezası nedeniyle tahsil olunan paralar, üye kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek paylar, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek sair aidat, ücret ve tarife paylan ile sair gelir ve bağışlardan oluşmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir