İmanın Şartları Kısaca Nelerdir?

imanın şartlarıİMANIN ŞARTLARI

İmânın şartı, altıdır. Bunlar, (Âmentü)de açıklanmışdır. îmânın, belli altı şeye inanmak olduğunu, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirmişdir. Bunun için her müslimân, ço­cuğuna önce (Âmentü)yü ezberletmeli ve ma’nâsım da iyice öğretmelidir.

ÂMENTÜ: (Âmentü billahi ve Melâiketihi ve Kütübihi ve Rüsülihi vel-yevmil-âhıri ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi min Allahi teâiâ velba’sü ba’del-mevti hakkun, Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû).

1) – ALLAHÜ TEÂLÂYA İNANMAK

(Âmentü billahi) demek, Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inandım, îmân etdim, kalbimle tasdîk, dilimle ikrâr et- dim demekdir. Allahü teâiâ vardır ve birdir. Bir sözünün, lü- gatda iki çeşid ma’nâsı vardır. Birincisi, sayı bakımından, ikinin yarısı olup, sayıların evvelidir. Diğeri, ortağı ve benzeri olma­mak bakımından birdir. İşte Allahü teâiâ sayı bakımından de­ğil, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir. Ya’nî zâtın­da ve sıfâtlannda hiçbir sekide Ona ortak yokdur. Bütün mah- lûkâtm zât ve sıfâtlan, kendilerini yaratanın zât ve sıfâtlarına benzemediği gibi, yaratanın zât ve sıfâtlan da, yaratdıklarından hiçbirinin zât ve sıfâtlarına benzemez.

2)- MELEKLERE İNANMAK

Ve melâiketihi: Allahü teâlânın meleklerine inandım, de- mekdir. Allahü teâlânın kullarıdırlar. Hepsi Allahü teâlânın emrlerine itâat ederler. Günâh işlemezler. Erkek ve dişi değil­dir. Evlenmezler. Diridirler. Yimezler, içmezler, uyumazlar. Nûrânî cismdirler, akılıdırlar. En üstünleri dört tânedir.

 

3)- KİTÂPLARA İNANMAK

Ve kütübihi: Allahü teâlânın indirdiği kitâblara inandım, demekdir. Allahü teâlâ bu kitâbları, ba’zı Peygamberlere Ceb­rail ismindeki melekle vahy ederek, ya’nî okutarak, ba’zılarma ise, levhâ üzerine yazılı olarak, ba’zılarına da, meleksiz işitdire- rek, indirdi. Hepsi Allahü teâlânın kelâmıdır. Ezelî ve ebedî­dirler. Mahlûk değildirler. Hepsi hakdır. Semâvî kitâblardan bize bildirdikleri yüzdörtdür. Bunlardan on suhûf, Âdem aleyhisselâma, elli suhûf, Şît aleyhisselâma, otuz suhûf, îdris aleyhisselâma, on suhûf, İbrâhim aleyhisselâma, Tevrât, Mûsâ aley­hisselâma, Zebûr, Dâvüd aleyhisselâma, İncü, îsâ aleyhisselâ­ma, Kur’ân-ı kerîm, Muhammed aleyhisselâma inmişdir.

Allahü teâlâ, insanların dünyâda huzûr içinde yaşamaları, âhıretde de sonsuz se’âdete kavuşmalan için, ilk insan ve ilk Pey­gamber olan Âdem aleyhisselâmdan, son Peygamber Muham­med aleyhisselâma kadar, birçok Peygamber vâsıtası ile kitâblar göndermişdir. Bu kitâblarda, îmân ve ibâdet esâslarını açıklamış, insanların muhtâc oldukları her husûsda bilgi verilmişdir.

4)- PEYGAMBERLERE İNANMAK

Ve Rüsülihi: Allahü teâlânın Peygamberlerine inandım, demekdir. Peygamberler, Allahü teâlânın beğendiği yola kavuşdurmak, doğru yolu göstermek için seçilmişlerdir. Bütün Pey­gamberler hep aynı îmânı söylemişdir. Peygamberlerde “aley- himüsselâm” yedi sıfât bulunduğuna inanmak lâzımdır.

5)- AHİRETE İNANMAK

Vel yevmil âhiri: Âhiret gününe inandım, demekdir. Bu ze- mânın başlangıcı, insanın öldüğü gündür. Kıyâmetin sonuna kadardır. Son gün denilmesi, arkasından gece gelmediği içindir. Yâhud dünyâdan sonra geldiği içindir. Kıyâmetin ne zemân kopacağı bildirilmedi. Fekat, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” birçok alâmetlerini haber verdi. Hazreti Mehdî ge­lecek. îsâ aleyhisselâm gökden Şâma inecek. Deccâl çıkacak. Ye’cüc ve Me’cüc denilen kimseler her yeri karışdıracak. Gü­neş batıdan doğacak. Büyük zelzeleler olacak. Din bilgileri unutulacak. Fısk, kötülük çoğalacak. Harâmlar her yerde işle­necek. Yemenden ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve Ay kararacak… gibi.

6)- KADERE İNANMAK

Ve bilkaderi, hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ: Kadere, hayır ve şerlerin Allahü teâlâdan olduğuna inandım, demekdir. İnsanlara gelen hayır ve şer, fâide ve zarar, kazanç ve ziyânlarm hepsi, Allahü teâlânın takdîr etmesi iledir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir