İlk Türk Devletleri Nedir?

İlk Türk Devletleri Nedir?

ASYA (BÜYÜK) HUN DEVLETİ (M.Ö.220-M.S.216)
Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya’da kurulan, bilinen en eski Türk devleti Asya Hun Devleti’dir.
NOT: Orta Asya; batıda Hazar Denizi’nden doğuda Kingan Dağları’na, kuzeyde Altay Dağları ve Baykal Gölü civarından güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları’na kadar uzanır.
Merkezleri Orhun ve Selenga Nehirleri arasındaki “Ötüken” dir.
Bilinen ilk Türk hükümdarı Hun İmparatoru Teoman’dır. Teoman, Orta Asya’daki bütün Türk boylarını birleştirerek ilk kez Türk siyasi birliğini gerçekleştirmiştir.
Bu dönemde Çin üzerine seferler düzenlenmeye başlamışlar, Çinliler bu akınları önlemek için Çin Seddi’ni yapmışlardır (M.Ö. 214. Uzaydan bakıldığında Dünya’da görülen tek yapı Çin Seddi’dir. Çin Seddi 3000 km uzunluğunda, 6 m yüksekliğindedir).
Asya Hun Devleti’nin en parlak dönemi Mete Han dönemidir. Bu dönemde bütün Türk kavimleri ilk kez bir bayrak altında toplanmış, Çin’e seferler düzenlenmiş, Çin vergiye bağlanmış, İpek Yolu kontrol altına alınmıştır.
Mete Han, günümüz ordu sisteminin temellerini atmış, orduyu on’lu sisteme, yani on, yüz, bin olarak birliklere ayırmıştır (Günümüzde ordu; hava, deniz ve kara kuvvetleri olarak bölümlere ayrılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, günümüzde ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi korumakla görevlidir. 20 yaşına giren her Türk erkeği askere gitmekle yükümlüdür).

Türklerin Anadolu’dan Göç Etme Nedenleri
• Çin’in Orta Asya’daki devletlere baskıları
• Kuraklık (otlaklar kurumuş, hayvanlar beslenememiş)
• Salgın hastalıklar (hayvanlar telef olmuş)
• Devlet yöneticileri arasında anlaşmazlık çıkması
• Ekonomik sıkıntıların başlaması
• Nüfus artışı

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Destanları
• İskitler’e ait Alp Er Tunga, Şu
• Hunlara ait Oğuz Kağan
• Köktüklere ait Bozkurt, Ergenekon
• Uygurlar’a ait Türeyiş, Göç
İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları
• Satuk Buğra Han
• Battal Gazi
• Manas
• Danişment Gazi
• Köroğlu
KÖKTÜRK DEVLETİ (GÖKTÜRKLER)
I. Göktürk (552–630) ve II. Göktürk Devleti (682–745) olarak 2’ye ayrılır.
I. Göktürk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan, II. Göktürk Devleti’nin kurucusu Kutluk (İlteriş) Kağan’dır.
Merkezleri Ötüken’dir.
Orta Asya’da kurulan en büyük Türk devletidir.
Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürk Devleti’dir (Türk adı boy, budun, türeyiş anlamlarına gelir).
NOT: Tarihte “Türk” adını kullanan ilk devlet “Göktürk Devleti’dir.

ORHUN YAZITLARI (KİTABELERİ)
• Türk tarihi ve edebiyatının bilinen ilk yazılı eseri Orhun Yazıtları’dır.
• II. Göktürk Devleti (Kutluk Devleti) döneminde dikilmiştir.
• Orhun Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun (Göktürk) alfabesi ile yazılmıştır.
• Orhun Yazıtları, Bilge Kağan (735), Kültigin (732) ve vezir Tonyukuk (727) adına dikilmiştir.
• 8. yüzyılda Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır.
• Yazıtlar Danimarkalı Wilhem Thomsen (Vilyım Tamsın) tarafından okunmuştur (1893).
• Orhun Yazıtları’nda; Göktürkler’in yıkılma sebepleri, Çinlilerle yaptıkları savaşlar, devletin yeniden nasıl kurulduğu, devlet adamlarının çabaları gibi konular anlatılır. Devlet adamlarına devlet yönetimi konusunda öğütler verir, iyi bir devlet adamının nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler verir. Yani kendinden sonra gelen devlet adamlarına yol gösterici niteliğindedir.
• Orhun Yazıtları günümüzde Moğolistan sınırları içerisindedir.

UYGUR DEVLETİ (745–840)
Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan’dır.
Başkenti Karabalgasun’dur.
Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Uygurlar’dır. İlk defa göçebe hayat tarzından yerleşik hayata geçerek tarım ve ticaretle uğraştılar.
Türk tarihinde ilk defa şehir ve kasabalar kurarak, ilk Türk mimari eserlerini yaptılar. Şehir
kültürünü başlattılar.
Çinlilerden kâğıt ve matbaayı öğrendiler (Talas Savaşı sırasında).
Uygurlar Manihaizm ve Budizm dinlerini benimsediler. (Ulusal dinlerinden başka yabancı bir
dini benimseyen ilk Türk devletidir.
Kendilerine özgü bir alfabe (Uygur alfabesi) kullanmışlardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.