İç Denetçi Nedir?

İç Denetçi, İç Denetçiler Ne İş Yapar?, İç Denetçi Ne Demek?, İç Denetçinin Görevleri, İç Denetçiler Hakkında Bilgi

İÇ DENETÇİ NEDİR?

“İç Denetim”in güncel bir tanımı şu şekilde yapılmaktadır: “İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim; ku­rumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.”

Özel işletmelerde, ortaklıklarda, devlet kuruluşlarında ve diğer kuruluşlarda görevli olarak yani o işletmenin bir çalışanı veya memuru olarak görev yapan de­netçiler; iç denetçi olarak tanımlanırlar. Büyük işletmelerde iç denetim fonksiyonu, geniş biçimde örgütlenmiş bir müdürlük olarak yer alabilir ve çok önemli bir gö­revdir. Bu bölüm, yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterir. İç denetçi, yöne­tim adına denetim yaparak konmuş ölçütlere ve bu ölçütleri temel alan yordamla­ra işletme tarafından uyulup uyulmadığını düzenli olarak gözden geçirir. Ayrıca yordamların işlevselliğini araştırarak bu yordamları geliştirmek ve yeni yordamlar tasarlamak da iç denetim bölümünün görevleri arasındadır. Bu görevlerin en etkin biçimde gerçekleştirilmesi, üst yönetim için çok önemlidir; çünkü iç denetimden gelecek raporlar, üst yönetimin özellikle iç kontrole ilişkin kararlarını etkileyecek­tir. Örneğin iç denetim, kullanılmakta olan bilgisayar sisteminin donanım ve yazı­lım düzeyinde iç kontrol etkinliğini sağlamada yetersiz kaldığını saptayarak bunu üst yönetime raporlayabilir. Böyle bir rapor, üst yönetimin yeni bir bilgisayar sis­temi için yatırım kararı alması sonucunu yaratabilir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir