Hz. Muhammedin eşleri ve çocukları hakkında bilgi

a) Hz Hatice: Hanımlarından ilki olan Hz Hatice Ku*reyşli Huveylid’in kızıdır Hz Muhammed onunla peygamber olmadan önce, Hatice kırk yaşında iken evlendi Bu hanımı ölünceye kadar bir başkasıyla evlenmedi Zira bu hanım, peygamberlik görevinde Hz Muhammed’e yardım eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, canını ve malını onun yoluna koymuştu Hicretten üç sene önce vefat etti.
b)Hz Sevde: Resûlullah, Hz Hatice’nin vefatından günlerce sonra Kureyşli Zem’a’nın bu kızı ile evlendi Hz Sevde Hz Peygamber’le geceleme hakkını Hz Aişe’ye devretmişti.
c)Hz Aişe: Hz Ebû Bekir’in kızıdır Hicretin birinci senesinde Hz Peygamber onunla zifafa girdi Ondan başka bâkire ile evlenmedi Hanımlarının en fakihi/anlayışlısı ve kendisine en sevimlisi idi Sahâbenin pek çoğunun fetvâ kaynağı idi (Ona iftira atıldığında) suçsuzluğu vahiy ile tespit edildi.
d) Hz Hafsa: Ömer b Hattâb’ın kızıdır Ebû Dâvûd, Hz Peygamber’in onu boşadığını fakat daha sonra ona geri döndüğünü zikretmektedir.
e) Hz Zeyneb: Kays kabilesinin Hilâl b Amiroğulları’ndan Huzeyme b el-Hâris’in kızıdır HzPeygamber’in bu hanımı, evlendikten iki ay sonra vefat etmiştir.
f) Hz Ümmü Seleme Hind: Kureyşli Mahzûmoğullarından Ebû Ümeyye’nin kızıdır Ümmü Seleme, Allah Resûlü’nün en son ölen hanımıdır
g) Hz Zeyneb bt Cahş: Esedoğulları’ndandır Bu hanım, halası Ümeyye’nin kızıdır Şu âyet onun hakkında inmiştir: “Zeyd o kadınla beraberliğini sona erdirdiğinde onu seninle evlendirdikBu âyet nedeniyle Hz Peygamber’in diğer hanımlarına karşı övünerek şöyle derdi: “Sizi aileleriniz evlendirdi Beni ise yedi kat ötesinden Allah evlendirdi!” Hz Ömer’in hilâfetinin ilk zamanlarında vefat etti
h) Hz Cüveyriye: el-Hâris’in kızıdır Bu hanım Mutsalikoğulları’ndan esir alınanlar arasında idi Hz Peygamber’e gelerek ondan kölelikten azât sözleşmesi (mükâtebe) ile yardım istedi Hz Muhammed onun adına kölelikten kurtulma parasını ödedi ve onunla evlendi.
i) Hz Ümmü Habîbe: Kureyş’in Emeviler kolundan Ebû Süfyân’ın kızıdır Abdullah b Cahş ile evli iken, birlikte Habeşistan’a hicret etmişlerdi Abdullah orada hıristiyan oldu, Ümmü Habîbe ise müslüman olarak kaldı Bunun üzerine Hz Muhammed, Necâşî’ye bir heyet göndererek Ümmü Habîbe’ye talip oldu Necâşî, Hz Muhammed’le onu nikahladı Necâşî, Hz Peygamber adına Ümmü Habîbe’ye mehir verdi Bu olay hicretin yedinci senesinde meydana geldi
j) Safiyye: Nadîroğulları’nın reisi olan Huyey b Ahtab’ın kızıdır Hârûn b İmrân’ın soyundan gelmektedir Bu hanım, Hz Peygamber’e Safî’den bir câriye olarak gelmişti Allah Resûlü onu azât etmiş ve azâdını mehri saymıştı Böylece bu durum ümmet için sünnet/ gelenek oldu Buna göre, kişi câriyesini azât eder ve azâdını onun mehri kabul ederdi
k) Hz Meymûne: Hilâloğulları’ndan el-Hâris’in kızıdır Bu hanım, Hz Muhammed’in evlendiği en son kadındır Hz Peygamber’in bu hanımla evliliği, Mekke’de kaza umresi sırasında ihramdan çıktıktan sonra gerçekleşmiştir
Hz Muhammed (s.a.v) in Çocuklarının İsimleri
Peygamberimiz (sas)’in Hz Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla,
Kasım,
Zeyneb,
Rukiyye,
Ümmü Gülsüm,
Fâtıma ve
Abdullah
adlarında altı çocuğu oldu Araplarda ilk çocuğun adı ile anılma âdet olduğundan Hz.Peygamber (sas)’e de “Ebü’l-Kasım” denildi Kasım ile Abdullah küçük yaşta öldüler Kızları büyüdüler Fakat Fâtıma’dan başka hepsi de babalarından önce vefât ettiler Yalnız Fâtıma, Peygamber (sas)’in vefâtından sonra altı ay daha yaşadı
Peygamberimiz (sas), kızlarının en büyüğü Zeynep’i, Ebu’l-Âs ile evlendirdi Ebü’l Âs, Müslüman olmadığı için, Zeynep’in hicretine izin vermemişti Bedir Savaşında esir düştüğünde Zeynep’i Medine’ye göndermek şartı ile serbest bırakıldı Daha sonra Müslüman olarak Medine’ye geldi Zeynep’i tekrar aldı
Rukiyye ile Ümmü Gülsüm’ü, amcası Ebû Lehep’in oğullarından Utbe ve Uteybe ile evlendirmişti İslâmiyetten sonra Ebû Lehep, Hz Peygamber (sas)’e olan düşmanlığı sebebiyle oğullarına eşlerini boşamaları için baskı yaptı Onlar boşadıktan sonra, Rasûlullah (sas) Rukiyye’yi Hz Osman’la evlendirdi Rukiyye’nin ölümünden sonra da Ümmü Gülsüm’ü nikâhladı Bu yüzden Hz Osman’a “iki nûr sâhibi” anlamına “Zi’n-nûreyn” denildi
En küçük kızı Fâtıma’yı ise Hz Ali ile evlendirdi Hasan ve Hüseyin, Hz Fâtıma’nın çocuklarıdır Rasûl-i Ekrem (sas)’in nesli, Hz Fâtıma ile devâm etmiştir
Peygamberimiz (sas)’in Mısırlı eşi Mâriye’den de İbrâhim adlı bir oğlu olmuş, fakat Hicretin 10 yılında henüz iki yaşına girmeden vefat etmiştir.