Hofstede Modeli Nedir

Hofstede Modeli, Hofstede Modeli Hakkında Bilgi, Hofstede Modelinin Özellikleri

HOFSTEDE MODELİ

1980’de Hofstede 40 ülkede faaliyette bulunan IBM firma­sındaki çalışanlara (yaklaşık 116 bin kişiye) tutum ve değerleri ölçen anketler ya­parak; kültürleri birbirinden ayıran öğeleri incelemiştir. Hofstede araştırması sonu­cunda bulgularını dört ana başlıkta gruplandırmıştır:

Bireyci/Toplulukçu: Bireyin kendini nasıl tanımladığı ile ilgilidir. Bireyci toplumlarda kendilerini diğerlerinden bağımsız birimler olarak tanımlamış­lardır. Toplulukçu kültürlerde, bireyler kendilerini ailelerin ya da diğer önemli toplulukların bir parçası olarak görürler. Bireyci toplumlarda birey­ler karar verirken kendi çıkarlarını, toplulukçu toplumlarda bağlı olduğu topluluğun çıkarlarını önde tutarlar. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye, toplulukçu tarafa daha yakındır.

Erkeksi/Kadmsı Davranış: Bazı kültürlerde insanlar erkeksi, bazı kültürlerde kadınsı davranış modeli gösterir. Erkeksi davranış modeli rekabeti, başarıyı, gücü öne çıkarırken; kadınsı (dişil) davranış modeli huzur, mutluluk, saadet 

Güç Aralığı: Kişiler arası güç ilişkisi üzerinde durur. Toplumda ve kuruluş­larda güç dağılımdaki eşitsizliklerin nasıl algılandığı ile ilgilidir. Bazı kültür­lerde güç dağılımındaki eşitsizlikler doğal, normal algılanır. Bu kültürlerde güç aralığı geniştir. Bu kültürlerde ast ile üst arasındaki kademe sayısı fazla­dır ve bu durum çok olağan karşılanır. Unvan, statü, pozisyon gibi öğelere fazla önem verilir, saygı duyulur, işyerinde işçi ve işveren arasında mesafe hissedilir ve bu mesafe korunur. Güç aralığı dar olan kültürlerde güç, mev­ki sahibi kişilere yaklaşmak kolaydır. Önemli kararlarda çalışanların fikri alı­nır karar sürecine dahil edilir. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye, güç ara­lığı geniş olan tarafa daha yakındır.

Belirsizlikten Kaçınma: Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu toplumlar- da, bireyler belirsizlik karşısında güvensizlik duyarlar. Değişim ve farklılık­tan hoşlanmazlar. Çalışma koşullarında süreklilik arayışı vardır. Belirsizlik­ten kaçınmanın düşük olduğu toplumlarda yenilikler, değişiklikler anlayışla karşılanır. Yenilikler tehdit olarak algılanmaz. Bireyler riski rahat göze alır, inisiyatif kullanmaktan kaçınmaz. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye, belir­sizlikten kaçınmanın yüksek olduğu tarafa daha yakındır. Kavramları öne çıkarır. Kadınsı davranış gösteren kültürlerde huzuru­muz kaçmasın, kimsenin gönlü kırılmasın diye çatışmaların üstü örtülürken; erkeksi davranış gösteren kültürlerde çatışmaların üstüne gidilir. Çünkü per­formans elde etmek her şeyden önceliklidir. Araştırma sonuçlarına göre Tür­kiye, kadınsı davranış modeline daha yakındır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir