Hoca Dehhani Eserleri ve Edebi Kişiliği

Hoca Dehhani Kimdir?

Elde bulunan bir kasidesinde Horasan’dan Anado­lu’ya geldiğini ve tekrar oraya dönmek istediğini söy­leyen Dehhani’nin hayatı hakkında bilinenler çok azdır. Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaeddin Keykubad’ın takdi­rini kazanmış ve sultan tarafından bir “Selçuklu Şeh­namesi” yazmakl görevlendirilmiştir. Şairin, Farsça olarak 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi yazdığı, ancak bu eserin günümüzde ele geçmediği söylen­mektedir.

Hoca Dehhani Edebî kişiliği

Dehhani, Anadolu’da divan şiirinin din dışı konularda şiirler yazan bilinen ilk şairidir. Döneminde hemen bü­tün şairler dinî-tasavvufi konularda şiirler yazarken onun şiirlerinde pek tasavvuf etkisi görülmez. O, ba­har, gül, içki meclisleri gibi dünya zevklerini; hasret, ar­zu, heves, içli şikâyetler hâlinde dünyevî aşkın çeşitli görünümlerini, hayatın geçiciliği gibi din dışı konulan işler şiirlerinde. Az sayıdaki şiirlerinde daha sonraki yüzyıllarda karmaşık mazmunlar hâline gelecek olan teşbih ve istiarelerin zengin örnekleri görülür. Bu ba­kımdan onun şiirleri, iran tesirinin görüldüğü ilk örnek­ler sayılmıştır. Dehhani’nin bugüne kadar ele geçen şi­irleri bir kaside ve altı gazelden ibaret olup toplam yet­miş dört beyittir. Gazellerindemazmunlara açık şekil­de yer veren şair, Oğuz Türkçesini en zarif ve en sade şekilde kullanmıştır. Şiirleri, Türk edebiyatında gazel ve kaside nazım şeklinin ilk örneklerini oluşturur. Şiirleri ifade ve teknik bakımından aynı devirdeki diğer Anado­lu Türk şairlerine oranla daha başarılıdır.

Hoca Dehhani Eserleri

hoca-dehhani-kimdir