Halide Edip Adıvarın Sanat Anlayışı ve Sanata Verdiği Önem

Halide Edip Adıvarın Sanat Anlayışı Hakkında Bilgi,
Halide Edip Adıvarın Sanata Verdiği Önem,
Halide Edip Adıvarın Eserleri,
Halide Edip Adıvarın Sanat Anlayışı,
Halide Edip Adıvarın Uslübu,
Halide Edip Adıvarın Eserlerindeki Uslüb,
Halide Edip Adıvarı Hakkında Bilgi,
Halide Edip Adıvarın Hayatı ve Eserleri,
Halide Edip Adıvar Kısa Bilgi,
Halide Edip Adıvarın Hayat Hikayeti,
Halide Edip Adıvar Kimdir?,
Halide Edip Adıvarın Edebi Kişiliği…

halide edip adıvar

HALİDE EDİP ADIVAR’IN HAYATI ESERLERİ SANAT ANLAYIŞI EDEBİ KİŞİLİĞİ

Millî Edebiyat akımının ünlü kadın romancısıdır.
Edebiyatçılığının yanında bir asker gibi cephe gerisinde mücadele vermiştir.
Halide Edip Adıvar, edebiyatın birçok türünde eser vermesine karşın romancı olarak tanınmıştır.
Eserleri roman­tizmden realizme doğru bir gelişme gösterir.
Romanlarında ilk başta aşk temasını, kadın psikolojisi­ni ele alır. Daha sonra Türkçülük, milliyetçilik ve mem­leketçilik konularına yönelir; kişileri yaşadıkları olay çevresinde, gelenek ve göreneklere bağlayarak anla­tır.

Romanlarında canlı, kuvvetli karakterler yaratır.
Yazar, üslubu genellikle ikinci pla­na itmiştir. Eserlerinde basit cümle yanlışlarından, an­latım bozukluğuna kadar birçok eksiklik göze çarpar. Halide Edip’in romanlarını içerikleri ve dönem bakı­mından üç bölümde toplanır:
İlk dönem romanları: Yazar, ilk dönem romanlarında özellikle aşk gibi bireysel konuları ele alır. Bu roman­larda güçlü kadın kahramanlar öne çıkar. Kahramanla­rın ruhsal durumları başarıyla çözümlenir. Seviye Talib, Handan, Kalp Ağrısı bu tür romanlardandır.
Kurtuluş Savaşı dönemi romanları: Anadolu’ya ge­çip Kurtuluş Savaşı’na katılmasıyla Halide Edip’in sa­nat anlayışında değişiklik olur. Bu dönemde Anadolu insanını yakından tanır. Onun sabrını, direnişini, fe­dakârlığını, yurt sevgisini görür. Türkçülük akımının et­kisiyle toplum yapısını yansıtan Kurtuluş Savaşı ile Anadolu kent ve kasabalarındaki kimi çevrelerin deği­şik tutumlarını, çetelerin direnişlerini, kabaran millî coşkuyu anlatan toplumcu sayılabilecek eserler kale­me alır. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Zeyno’nun Oğlu bu dönemin romanlarındandır.
Toplum ve töre romanları: Yazar, özellikle son yılların­da İstanbul’da ve Anadolu’yu, Anadolu’da yaşayan in­sanları konu alır. Doğu – Batı çelişkisini gündeme geti­rir, bu konuya bir cevap arar. Bunu yazarken değişik yörelerin törelerini de sergiler. Romanlarındaki bazı olay ve izlenimler, yazarın hayatından kaynaklanır. Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır bu türden ro­manlardır.

ESERLERİ:
ROMAN:
Heyula (1908)
Raik’in Annesi (1909)
Seviye Talip (1910)
Handan (1912)
Yeni Turan (1912)
Son Eseri (1913)
Mev’ud Hüküm (1918)
Ateşten Gömlek (1923)
Vurun Kahpeye (1923)
Kalp Ağrısı (1924)
Zeyno’nun Oğlu (1928)
Sinekli Bakkal (1936)
Yolpalas Cinayeti (1937)
Tatarcık (1939)
Sonsuz Panayır (1946)
Döner Ayna (1954)
Akile Hanım Sokağı (1958)
Kerim Ustanın Oğlu (1958)
Sevda Sokağı Komedyası (1959)
Çaresaz (1961)
Hayat Parçaları (1963)

ÖYKÜ
İzmir’den Bursa’ya (Yakup Kadri, Falih Rıfkı ve Mehmet Asım Us ile birlikte, 1922)
Harap Mabetler (1911)
Dağa Çıkan Kurt (1922)
OYUN:
Kenan Çobanları (1916)
Maske ve Ruh (1945)
ANI:
Türkün Ateşle İmtihanı (1962)
Mor Salkımlı Ev (1963)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir