GSS Nedir? (Genel Sağlık Sigortası)

GSS Nedir?, GSS’nin Açılımı Nedir?, GSS Ne Demek?, GSS, Genel Sağlık Sigortası, Genel Sağlık Sigortası Nedir?, Genel Sağlık Sigortası Hakkında Bilgi, GSS Hakkında Bilgi

Genel Sağlık Sigortası
Genel Sağlık Sigortası

GSS NEDİR? (GENEL SAĞLIK SİGORTASI)

Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik güçlerine ve istekli olup olmamalarına bakılmaksızın gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı, öncelikle sağlıklarının korunmasını ve böyle bir durumda gereken harcamaların finansmanını sağlayan, toplumun tüm bireylerinin sağlık hizmetlerinden yaygın, adil ve etkili bir şekilde faydalanmasını sağlamayı amaçlayan primli bir sosyal güvenlik aracıdır. Genel sağlık sigortası kapsamında bulunanlar sistemin finansmanına prim ödeyerek katkıda bulunurlar. Bazı hallerde devlet katkısı da vardır. Genel sağlık sigortası zorunludur. Kapsamdaki kişilere sağlanacak sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile kişilerden alman primlerin tutarı arasında ilişki kurulamaz. Genel sağlık sigortasının kapsamı çok geniş tutulmuştur. Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler, “genel sağlık sigortalısı sayılanlar” ve “genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler” olarak iki ana gruba ayrılabilir. Genel sağlık sigortalısı sayılanlar ise çok geniş bir gruptur. Bu grupta 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamındaki sigortalılar, 50. maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar ve bunların dışında sigortalı sayılmayan geniş bir kesim yer almaktadır.

GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILAN KİŞİLER

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinde genel sağlık sigortası kapsamına giren kişiler sayılmıştır. Türkiye’de ikamet ediyor olmanın genel sağlık sigortasından yararlanmanın temel koşulu olduğu söylenebilir (SSGSSK m.60). Genel sağlık sigortalıları önce 5754 Sayılı Kanunla belirlenmiş daha sonra 5997, 6009, 6111 ve 6191 sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Özellikle 6111 ve 6191 sayılı Kanunlarla genel sağlık sigortalarının kapsamı daha da genişlemiştir. Genel sağlık sigortalıları şu şekilde sıralanabilirler:

•         İş sözleşmesi ile çalışanlar (hizmet akdi ile çalışanlar) (m.4/l-a),

•         Köy ve mahalle muhtarları ve bağımsız çalışanlar (m.4/l-b). (Bunlar eski Bağ-Kur sigortalıları olmaktadır. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olarak esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin kurucu ve yönetici ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer ticari şirketlerin ve donatma şirketlerinin tüm ortaklan, tanm kesiminde kendi nam ve hesabına çalışanlar),

•         İsteğe bağlı sigortalılar (m. 50),

•         Kamu idarelerinde kadrolu çalışanlar, sözleşmeli çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca açıktan vekil atananlar (m.4/l-c-l, 2). (Bunlar önceden 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki kişiler olmaktadır),

•         İşçi sendikalarının ve konfederasyonlarının ve bunların şubelerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri,

•         Bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar,

•         Düşük gelirli vatandaşlar (Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurum tarafından belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına aylık ücretin 1/3’ünden az olanlar düşük gelirli vatandaşlar olarak kabul edilmektedir. Bunların primleri devletçe karşılanacaktır (m.60/l-c-l).

•         Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından başka ülkelerin sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanlar (m.60/l-d),

•         4447 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işsizlik sigortasından işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar (m.60/1-e),

•         5510 sayılı Kanuna ve daha önceki sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir ve aylık bağlanmış kişiler (m.60/l-f),

•         Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar (m.60/1-g),

•         Vatansızlar ve sığınmacılar (m.60/l-c-2),

•         2022 sayılı Kanun uyarınca 65 yaş aylığı alanlar (m.60/l-c-3),

•         1005 sayılı Kanun uyarınca şeref aylığı bağlananlar (m.60/l-c-4),

•         3292 sayılı Kanun uyarınca vatani hizmet tertibinden vatana hizmet aylığı alanlar (m.60/I-c-5),

•         2330 sayılı Kanun uyarınca nakdi tazminat veya aylık alanlar (m.60/l-c-6),

•         2828 sayılı Kanun uyarınca ücretsiz olarak bakılan, korunan ve rehabilite edilenler (m.60/l-c-7),

•         5434 ve 3713 sayılı Kanunlar uyarınca harp malullüğü aylığı veya terör mağduru aylığı alanlar (m.60/I-c-8),

•         442 sayılı Kanun uyarınca çalışan geçici köy korucuları

•         2913 ve 5574 sayılı Kanunlar uyarınca aylık bağlanan veya devlet sporcusu sayılanlarla bunların aileleri (m.60/l-c-10),

•         4046 sayılı Kanun uyarınca iş kaybı tazminatı alanlar,

•         Kamu idaresine ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan iş sözleşmesi askıda kalanlar, sözleşmeleri askıda kaldığı sürece genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır,

•         Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından yurt dışına götürülen Türk işçileri genel sağlık sigortalısı sayılacaktır,

•         Evlenme ödeneği almış olan kız çocuklarından (5510 sayılı Kanun m.37) eşleri tarafından bakmakla yükümlü olunmayanlar ile 2 yıl içinde boşanan kız çocukları gelir ve aylığın kesildiği tarihten itibaren iki yıllık süre doluncaya kadar genel sağlık sigortalısı sayılırlar (m.60/l-f

uyarınca),

•         Aylıksız izinli sayılan kamu görevlileri bir yılı geçmemek üzere izinli sayıldıkları süre boyunca (m.4/2), görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya gözaltına alınan kamu görevlileri ise bu süre boyunca genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam ederler,

•         330B sayılı Mesleki Eğitim Kanunun’da belirtilen aday çırak, çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler,

•         Meslek liselerinde okumaktayken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler,

•         2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanunun’un 46. maddesi uyarınca kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler,

•         Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitime katılan kursiyerler,

•         Üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin bir bölümü,

•         Stajyer avukatlar,

•         Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

•         Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanlar,

•         Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar,

•         5510 sayılı Kanunun 4/1 -b maddesi kapsamındaki sigortalılardan borçlu olanların eş ve çocukları,

•         Türk Vatandaşlığından çıkanlar,

•         Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışan Türk vatandaşları,

•         6191 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında çalışacak sözleşmeli erbaş ve erler,

•         Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen toplum yararına çalışma programından yararlananlar,

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir