Globe Araştırması Nedir?

Globe Araştırması, Globe Araştırması Hakkında Bilgi, Globe Araştırması Nedir Kısaca

Globe Araştırması Nedir
Globe Araştırması Nedir

Globe Araştırması Nedir?

GLOBE ARAŞTIRMASI

GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) Araştırması 1993 yılında Robert J. House tarafından başlatılan, bünyesinde birçok uluslararası sosyal bilimcinin ve işletme bilimcinin bulunduğu kül- türlerarası liderlik özelliklerini araştıran bir projedir. Proje kapsamında toplumsal kültür, kurumsal kültür ve liderlik özellikleri hakkında veriler toplanmıştır. 6l ül­kenin incelendiği GLOBE araştırmasında ülkeler benzer kültür özelliklerine göre 10 farklı kümeye bölünmüştür.

Türkiye ise bu kümeler arasında Türkiye – Arap kümesi olarak adlandırılan Ka­tar, Fas, Mısır, Kuveyt gibi ülkelerin bulunduğu gmpta yer almaktadır. Bu kümede yer alan ülkeler Ortadoğu olarak adlandırılan coğrafi bölgede bulunmaktadır. Bu kümelerin oluşturulmasında etkili olan faktör ülkelerin sahip olduğu dini, ekono­mik, sosyal ve tarihî yapılarındaki benzerliklerin yani kültürlerinin birbirlerine olan yakınlığından kaynaklanmaktadır. GLOBE’da kültür değişkenleri hem değerler hem de uygulamalar olarak ölçülmüştür. Değerler bireylerin tercihleri sorularak, uygulamalar ise davranışlar sorularak belirlenmiştir. Orta kademe yöneticilerinden, toplumlarmda veya kuramlarında yaygın olan uygulamaları ve kendi tercihlerini belirtmeleri istenmiştir. Tercihler ve uygulamalar dokuz kültür boyutu bakımından incelenmiştir. Her bir kültür boyutu yedili ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir (Bodur ve Kabasakal, 2002: 11):

Güç Mesafesi: Bir toplumun veya kurumun üyelerinin, otorite ve gücün ne kadar eşit biçimde dağılmasını bekledikleri veya eşitsizliğin ne ölçüde kabul gördüğü ile ilgili boyut olmaktadır. Türkiye’nin bu kültür boyutundaki pu­anları yüksek gözükmektedir. Bunun sonucunda Türkiye’deki kumrularda­ki kişiler arası ilişkiler hiyerarşik bir yapıya dayanmakta ve bu ast – üst iliş­kisi kabul görmektedir.

Belirsizlikten Kaçınma: Bir toplum veya kurumun üyelerinin belirsizliği azaltmak amacıyla ne ölçüde gelenekler, töreler veya bürokratik uygulama­lara dayandıkları ile ilgili boyut olmaktadır. Türkiye’deki yöneticilerin kü­mesinde bulunan diğer ülkelerdeki yöneticilere kıyasla belirsizlikleri azalt­mak amacıyla törelere, geleneklere ve bürokratik uygulamalara dayanma oranı daha az olmaktadır. Türkiye’deki kummların belirsizlikten kaçınmak için kendi uyum mekanizmaları geliştirdiği düşünülmektedir.

İnsani Yaklaşım: Bir toplumun veya kummun, bireyleri arasında ne ölçüde yardımlaşma, dostluk, cömertlik gibi kavramlan desteklediğini ve teşvik et­tiğini belirten boyut olmaktadır. Türkiye bu kültür boyutunda kümedeki di­ğer ülkelerden daha düşük puanlar elde etmiştir. Bu da Türkiye’deki çalış­ma ortamının daha zor olmasından kaynaklanmaktadır.

Toplulukçuluk 1 (Toplumsal Toplulukçuluk): Toplumsal alanda ve kurum­sal uygulamalarda takım çalışmasının ne kadar yaygın olduğunu ve ödülle­rin toplu olarak dağıtımının ne kadar kabul gördüğünü belirten boyut ol­maktadır. Türkiye’de toplumsal alanda ve kurumsal uygulamalarda toplu- lukçuluğun yüksek olduğu görülmektedir.

Toplulukçuluk 2 (Yakınlar Arasında Toplulukçuluk): Aile üyeleri veya ya­kın çalışma arkadaşları arasında bağlılık, aidiyet ve gururun ne ölçüde bu­lunduğunu gösteren boyut olmaktadır. Araştırma sonucunda Türkiye’de ai­le üyeleri ve yakın çalışma arkadaşları arasındaki bağlılık ve sadakatin olma­sı gerektiği düşünülmektedir.

Kendi Bakış Açısını Öne Çıkarma: Bir toplumda veya kurumdaki bireylerin kendi bakış açılarını ön plana çıkarmada ne ölçüde ısrarcı, çatışmacı veya saldırgan davrandıklarını gösteren boyut olmaktadır. Türkiye’nin bu kültür boyutunda aldığı puanlar dünya genelinde diğer ülkelerle kıyaslanacak olursa düşük gözükmektedir. Fakat kendi kümesi içinde en yüksek puan Türkiye’ye ait olmaktadır. Yani Türkiye’deki yöneticilerin kendi bakış açıla­rını öne çıkarmada Mısır, Katar ve Kuveyt’teki yöneticilerden daha ısrarcı ol­dukları görülmektedir.

Cinsiyetler Arası Eşitlik: Bir toplum veya kurumun cinsiyetler arası rol fark­lılaşmasını ve ayrımcılığını ne derece azalttığını belirten boyut olmaktadır. Türkiye’nin cinsiyetler arası eşitlik kültür boyutunda verdiği puanların orta­da yer aldığı görülmektedir. Yani cinsiyetler arası eşitliğin olması gerektiği­ne, çok güçlü olarak olmasa da inanılmaktadır. Fakat alınan puanlar dünya çapında değerlendirildiğinde Türkiye düşük bir puana sahiptir.

Geleceğe Yönelik Olma: Bir toplumun veya kurumun üyelerinin ne derece planlama ve geleceğe yatırım yapma gibi uzun vadeli bakış açısına sahip ol­duklarını gösteren boyut olmaktadır. Türkiye’deki yöneticilerin kurumların- dan daha çok gelecekle ilgilenilmesini ve uzun vadeli planlar yapılmasını is­tedikleri görülmektedir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir