Girişimcilik Kısaca Nedir

GİRİŞİMCİLİK NEDİR?

Girişimcilik: Bir malın veya hizmetin üretim girdilerinin satış amaçlı olarak henüz belirlenmemiş bir bedelle satın alınması ve üretilmesidir.

Girişimcilik, kökleri hayallere dayanan ve değerlerle sonuçlanan bir süreçtir. Di­ğer bir deyişle hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Girişimcilikte hem soyutluk hem somutluk vardır. Hem düşünsellik hem de eylemsellik vardır. Süreçlerdeki sürek­lilik girişimciliğin başarıya ulaşmasını sağlar, insanoğlu var oluşundan bu yana şu ya da bu şekilde belirtilen süreçleri kullanarak girişimcilik yapmıştır, insan hayatı­nı kolaylaştıran her eylem, içinde girişimciliği barındırır. Bu bakımdan girişimcili­ğin pek çok disiplin tarafından benzer ve birbirinden farklı şekillerde tanımlandı­ğı görülmektedir.

İnsanların sorunlarını çözen, ihtiyaçlarını ve isteklerini gidermek için ürün/ hiz­met üreten işletmeler ve toplumsal fayda üreten işletme dışındaki kuruluşlar bu üretimleri yapabilmek için vazgeçilmez bir şekilde girişimcilik süreçlerini kullan­mak zorundadır. Özellikle son dönemlerde toplumsal alanlarda ortaya çıkan hızlı değişim, girişimciliğin daha fazla kullanılması sonucunu doğurmuştur. Toplumlar daha önceki dönemlere göre günümüzde daha girişimcidirler, işletmelerin etkilen­dikleri ama etkileyemedikleri, ekonomik, toplumsal, yasal ve siyasal, teknolojik alandaki hızlı değişim, çeşitli tehdit ve fırsatlar yaratmaktadır. İşletmeler, bunları önceden algılayarak yani öngörerek tehditler için tedbir oluşturmakta, fırsatlardan da yeni iş fikirleri çıkarmaktadır. Bu şekilde hareket eden işletmeler yaşamlarını ra­hat sürdürmektedirler. Yapamayanların hayatları bitmekte ya da zorlaşmaktadır.

Girişimcilik, hayata yeni başlayan işletmeler için de gereklidir. Bir işletmenin ömrü ne kadar girişimci olduğuna bağlıdır. Girişimcilik, işletmeler için bir defa ya da kesik kesik değil sürekli sürdürebilir olmalıdır. İçinde bir eylem barındıran girişimcilik terimi ilk defa teoride Fransız Richard Cantillon tarafından 1730’larda kullanılmıştır. Fransızca “entreprendre” fiili girişim­cilik yapmak anlamında kullanılmaktadır. Bundan da “entrepreneur” Türkçeye gi­rişimci diye çevirebilecek bir kelime türemiştir. Pek çok şeyde olduğu gibi girişim­ciliğin kavramlaştırılmasının temeli Endüstri Devrimine dayanmaktadır. Aynı za­manda girişimcilik kavramı çeşitli teori ve çalışmalara da konu olmuştur. Günümüze kadar bu kavram değişik açılardan ele alınmış, bu durum tanımlara da yansımıştır. Literatürde farklı girişimcilik tanımları var gibi görünse de esasen yapılan her tanımda girişimciliğin bir yönü ele alınmış­tır. Yani her dönemde girişimcilik tanımına yeni bir unsur eklenmiştir.

Türkçede girişimciliğin sözlük anlamı (TDK İktisat Terimler Sözlüğü, 2004) “gi­rişimci olma durumu, emek sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim süreci­nin bir üretim faktörü olarak tasarlanması, örgütlenmesi ve onun tüm risklerinin üstlenilmesi” şeklindedir. Sözcük olarak girişimcilik Türkçede “müteşebbislik” ola­rak da kullanılır. Ancak günümüzde girişimcilik kavramı, daha yaygın olarak kul­lanılmaktadır.

Girişimciliğin dar anlamda yorumlandığı ve kullanıldığı da görülmektedir. Bu­na göre girişimci sadece iş kurarken var, sonrasında yoktur. Oysa girişimci, girişim­cilikteki eylemle hem yeni işletme kurulurken hem de hayatını sürdürürken vardır. Yani girişimci işletmeyi kursun, yöneticiye versin ve işletmenin hayatı sürsün, girişimci de bir daha rol üstlenmesin şeklindeki bir durum yanlıştır. Girişimcilik işlet­menin kuruluşundan başlar, yaşamıyla devam eder ve hiç eksilmez hatta artar. Gi­rişimcilik işletmeler için sürdürülebilir olmalıdır. Girişimciliğin eksik olduğu bir yö­netim şeklinde işletme hayatını sürdüremez. Bu da ömrü kısa olan işletmelerin gi­rişimciliği eksiktir, anlamına gelmektedir. Girişimcilik bir kültürdür ve işletmenin tüm fikir ve eylemleri içinde yer alan bir süreçler dizisidir. Süreçlerin bazılarını ya­pıp bazılarını yapmamak yine eksik girişimcilik olur. Bu da başarıya engeldir. Üs­telik başka girişimcilik hareketlerine de olumsuz yansıması olur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir