girisimci-fonksiyonlari

Girişimcilerin Fonksiyonel Özellikleri

Girişimcilik, gerek toplum hayatının gelişimi gerekse ekonomik yaşamın canlanması açısından hayati öneme sahiptir. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin işlevleri her gün değişmekte, gelişmektedir. Bu nedenle günümüz girişimcilerine atfedilen temel fonksiyonlar şu başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Piyasaya yeni ürünlerin sunulması: Girişimcilerin temel fonksiyonlarından ilki yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Girişimciler; inovasyon, yenilik veya icatlarla piyasaya yeni ürünler sunarak insan ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitlilik sağlar.
  • Yeni üretim tekniklerinden yararlanma: Girişimcilerin ikinci fonksiyonu yeni üretim tekniklerini veya süreçlerini geliştirmesidir. Girişimciler mevcut üretim süreçlerini veya tekniklerini değiştirebilme özelliğine sahiptir. Değiştirdikleri üretim teknikleri ile üretimde etkinliği ve verimliliği artırırlar.
  • Yeni ham madde kaynağının bulunması: Ekonomide kaynakların kıt olması işletmeler arasında rekabeti de beraberinde getirir. Girişimciler alternatif veya yeni ham madde kaynakları yaratabilme veya bulabilme özelliğine sahiptir. Bulunan yeni ham madde kaynakları hem üreticilerin hem de tüketicilerin yararına bazı sonuçlar doğurabilir.
  • Yeni istihdam olanaklarının oluşması: Girişimcilerin en yaygın olarak bilinen fonksiyonu istihdam yaratma fonksiyonudur. Ekonomik hayatın canlanması, millî gelirin artması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, mevcut istihdam alanlarının çeşitlilik kazanması girişimcilerin bu fonksiyonu ile gerçekleşir.
  • Yeni pazarlar elde etme: Girişimciler mevcut ürünlere veya hizmetlere yeni pazarlar bulabilirler. Yeni pazarlar, işletmeler açısından üretim ve satış hacminin artmasını, tüketiciler açısından da daha ekonomik veya kaliteli mal veya hizmetlere ulaşılmasını sağlayabilir.
  • Yeni bir organizasyon biçiminin geliştirilmesi: Girişimciler mal veya hizmetlerin farklı organizasyonlar altında üretilip satılmasını sağlayabilirler.
  • Endüstride yeni organizasyonlar kurulmasını sağlamak: Girişimciler, geliştirdikleri yenilikler veya icatlar sayesinde yeni organizasyonların kurulmasını sağlayabilirler. Daha önce var olmayan bir iş veya sektör ortaya çıkması yeni organizasyonları beraberinde getirir.
girisimci-fonksiyonlari
girisimci-fonksiyonlar