Genç Girişimciler

Genç Girişimcilere Öneriler

Genç Girişimciler
Genç Girişimciler

Girişimciliğin tarihi, insanlık tarihi ile başlamıştır. İlkçağlarda insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için girişimde bulunurken daha sonraki dönemlerde diğer insanların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmişlerdir. Yeni icatların da ortaya çıkmasından sonra sanayi toplumuna geçilmiştir.

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş çok hızlı olmuştur. Teknolojik ilerlemelerin değişme hızı ile küreselleşmenin yarattığı yeni rekabet koşulları girişimcilerin sorumluluklarını arttırmaktadır. Değişime ivme kazandıran temel faktörlerden biri teknolojidir. Teknolojik değişimdeki bu hız, ürünlerin yaşam sürelerini kısaltırken talepteki değişimlerin de buna uygun olarak daha çabuk değişmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum, yatırım anlayışını değiştirmiştir. Artık yatırımlar sadece ulusal değil uluslararası bir boyuta ulaşmıştır. Küreselleşme ile birlikte düşük maliyet, yüksek kalite ve uygun nitelik sağlandığında dünyanın neresinde olursa olsun üretilen mal ve hizmeti istenilen yerde satabilme imkânı ortaya çıkmıştır. Bununla beraber talebin doğduğu yerde üretim yapabilme ve sermayenin hareketliliği ortaya çıkmıştır. Küreselleşen dünyadaki bu gelişmeler işletmelerin yapısını da değiştirmesi, girişimcinin ve girişimciliğin önemini artırmıştır. Bu nedenle 21. yy. girişimcilik yüzyılı olmuştur. Kurumların zorlayıcı problemlerini çözmek ve kurumu ileriye taşımak için artık sadece liderlerin değil her çalışanın girişimci olması gerek­mektedir. Uzman kişiler yetkilendirilmeli, sorumluluk alabilmeli, çözümler üretebilmeli, kurum içinde girişimci olmalı ve yeni projelerin öncüsü olabilmelidir.

Günümüz Türkiye’sinde, her yüz yetişkin kişiden 4,9′ u kendi işini kurup başkalarına da iş sağlamaktadır. Bu oran Türkiye’yi Uluslararası Girişimcilik Endeksi’ne göre 29. sıraya taşımaktadır. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında 17. sırada yer almakta olan ülkemiz, girişimcilik sıralamasında gerilerde kalmıştır. Bu nedenle ekonomik büyüme gerçek­leştirirken girişimciliğe de gereken önemin verilmesi gerekir.

Genç Girişimcileri Bekleyen İş Fırsatları

“Günümüzde değişmeyen tek şey değişimdir.” sloganı, içinde bulunduğumuz yüzyılı en iyi açıklayan ifadedir. Son yıllardaki bu hızlı değişim genç girişimcilere yeni iş fırsatları doğurmuştur.

Ülkemizin istihdam yaratan, fikirlerini projeye dönüştüren, yatırım yapan ve fırsatları kazanca dönüştüren genç yeteneklere yani girişimcilere ihtiyacı vardır.

Girişimci adayları aşağıda belirtilen başlıca iş fırsatlarından birini değerlendirerek kendi işlerini kurabilirler.

Günümüz iş fırsatlarından bazıları şunlardır:

Franchising yolu ile bir işletme açma

Bayilik

Distribütörlük

Patent alma

Faydalı model oluşturma Know-how alma veya üretme İnternet girişimciliği Sanal organizasyon kurma Al-sat işleri

Franchising: İsim hakkını, satın aldığı markanın çatısı altında belli bir ürün veya hizmeti, belli standartlar çerçevesinde üreten veya pazarlayan yatırımcılıktır.

Bayilik: Toptancıdan kendi adına aldığı malı müşterisine satan, tamamen bağımsız üçüncü şahıs yani üretici ile tüketici arasındaki aracılıktır.

Distribütörlük: Bir üretici firma tarafından tek başına ya da tercihli olarak onun mal ve hizmetlerini satın alma hakkı verilmiş olan ve genellikle belirli bir bölgede veya ülkede faaliyet gösteren işletmelerdir.

Patent: Bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme ve kullanma hakkıdır. Faydalı model: Bir buluş sahibinin buluşunun kullanım hakkını kısa süreli başkalarına devretmesidir.

  • Know-how: İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinde (malların üretiminde, satımında, hizmetlerin sunulmasında, organizasyon ve idare gibi işletmeye ilişkin faaliyetlerde) kullanılan teknik, ticari, idari, mali veya başka bir alana ait bilgilerdir.
  • İnternet girişimciliği: Elektronik ticaret, son yıllarda iş dünyasında yaşanan en önemli gelişmelerden biridir. Temelde e-ticaret hem işletmeden müşteriye hem de işletmeden işletmeye boyutlarını kapsayarak çevrimiçi iş yapmayı ifade eder.
  • Sanal organizasyon: Herhangi bir mekâna dayanmaksızın sosyal, ticari, sportif, sanatsal alanlarda etkinliklerin sanal olarak gerçekleştirildiği organizasyonlardır.