Fizikte Matematiğin Yeri Nedir?
Fizik ile ilgili konuların açıklanmasında matematiğin kolaylaştırıcı rolü vardır. Matematik kullanılarak fiziksel olaylar daha basit bir şekilde tanımlanabilir. Çoğu zaman karmaşık gibi görülen olayların matematiksel bağıntıları fiziğin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Dolayısıyla değişik fizik olaylarının açıklanma­sında matematiksel bağıntılardan yararlanılır.
Fiziksel bir modelde yapılan test sonuçlarının bir anlam ifade edebilmesi için, verilerin analiz edilmesi, tablo çıkarılarak grafik oluşturulması, mate­matiksel bağıntılar çıkarılması ve bağıntıya uyarlanması gerekir. Bu durum fizikte, matematiksel işlemlerin bir model gibi kullanılması demektir.

Fizik Neden Matematiksiz Olmaz?
Matematik, bilimsel tespitler için “objektif bir yöntem olmasının yanında, el­de edilen sonuçların genelleştirilmesinde de en objektif vasıtadır.
Bilim ve teknolojinin arka planında matematik vardır. Orta Çağ’da Müslü­man bilim adamlarının fark ettiği matematiksel düşünce ve matematiğe ait özellikler Gazzalî’den Birûnî’ye, Nasiruddin Tûsî’den Hucendî’ye ve Ha-rizmî’ye kadar yüzlerce bilim adamının eserinde vurgulanmıştır. Galileo, 1623’te basılan ikinci kitabı Saggiatore’de şöyle yazmıştı: “Öncelikle evren­deki geçerli dil öğrenilmedikçe ve sonra da onda yazılı karakterler okunma­dıkça evren anlaşılamaz. Evren, matematik dilinde yazılmıştır ve insan ola­rak onda yazılan kelimeleri matematik olmaksızın anlamamız imkansızdır.”

Evrenin Matematiksel Bir Yapısı Vardır
Evrendeki her fizik yasasının matematiksel bir ifadesi vardır. Fizik deneye ve ölçmeye dayalı bir bilim dalıdır. Ölçmeler de sayılarla yapılır. Ölçmeler so­nucu elde edilen veriler kullanılarak üzerinde araştırma yapılan nicelikler
arasında bağ kurulmaya çalışılır. Değişkenler araştırılır. Defalarca yapılan bu işlemler sonrasında fizik kanunlarının matematiksel bağıntılarına ulaşılır. Sayısal verilere ve dolayısıyla bu verilerle ifade edilen matematiksel bağıntılara dayalı olmayan açıklamalar objektif olmaz.
Matematiksiz Fizik Dilsiz Bir İnsana Benzer
Tabiatta gerçekleşen olaylar anlaşılabilse bile matematik olmadan bunu ifade etmek müm­kün olmaz. Bütün fizik kanunlarının matematik diline dökülerek çok kolay anlaşılması karşı­sında Einştein “Evrenin anlaşılamayan tek yö­nü, anlaşılabilir olmasıdır” demiştir.
Fiziğin kullandığı matematiksel bağıntılara bir örnek olarak cisimler arasındaki kütle çekim kuvvetini verebiliriz. Bu bağıntı, atomun elek-tronlarıyla protonları arasındaki çekim kuvve­tinden, yıldızlar arasındaki çekim kuvvetine; bizim dünyamızdan, bizden milyarlarca ışık yı­lı uzaklıktaki gök cisimlerinin arasındaki çekim kuvvetine kadar her yerde geçerlidir. Kütleler arasındaki çekim kuvvetini formülleştiren bu bağıntı da matematik dili ile ifadesini bulur.

fizik_ve_matematik_iliskisi